De gemeente Gilze en Rijen sluit het jaar 2017 financieel af met positief saldo van € 933.000. Hiermee bleef de gemeente niet alleen binnen de gestelde begroting, veel voorgenomen ambities uit de begroting 2017 zijn ook gerealiseerd.

Het positieve eindsaldo is onder andere toe te schrijven aan de vrijval pensioenvoorziening (voormalig) wethouders, lagere lasten BRP straat, verkoop grond Klein Zwitserland, rentevoordeel en een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Wel blijven de grondexploitaties bijzondere aandacht vragen.

Behaalde ambities

De volgende resultaten zijn geboekt in 2017:

• Er is verder geïnvesteerd in onderwijshuisvesting,
• Uitvoeren verplaatsing sporthal/zwembad;
• Uitvoeren van de drie decentralisaties (Wmo, Jeugd en Participatie);
• Verdere ontwikkeling Midden-Brabant Poort;
• Uitvoeren diverse grondexploitaties zoals Centrumplan Gilze parkdeel, Nieuwe Erven Molenschot, CPO Eikenveld Hulten en Vliegende Vennen Noord-Oost.

Positief resultaat
Het college stelt de gemeenteraad voor om het positieve resultaat van € 933.000 deels te bestemmen voor het jaarprogramma duurzaamheid 2018 (€ 79.000) en het resterende saldo toe te voegen aan de algemene reserve (€ 854.000).

Vervolg
Door de verkiezingen hebben de jaarstukken een bijzonder karakter. De stukken zijn opgesteld door het oude college en worden behandeld door de nieuwe gemeenteraad in haar vergadering van maandag 11 juni 2018. In aanloop hiernaar toe, worden de raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld technische vragen te stellen over de jaarstukken 2017.