De PvdA Gilze en Rijen is bezorgd over de procedure die B&W volgen voor het alsnog toestaan van een zonder vergunning gebouwde bedrijfsloods bij kippenbedrijf Smits aan de Mosstraat in Rijen.

Hiermee sluit de PvdA aan bij bezorgde reacties die omwonenden van het bedrijf uitten in hun zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning die B&W het bedrijf verlenen.
Nadat deze overtreding was vastgesteld, werden de werkzaamheden door de gemeente stil gelegd. Maar nadien toch weer voortgezet.

Mestverwerking
Met de aangebrachte mestverwerkingsinstallatie wordt de kippenmest van het bedrijf ingedroogd. Voor het stoken van de installatie wordt afvalhout gebruikt dat van elders wordt aangevoerd. Omwonenden van het bedrijf en inwoners van Rijen-oost vrezen voor gevolgen voor hun gezondheid van stank, fijnstof en zogenaamde endotoxinen. Ook van de transporten van het afvalhout en de afvoer van gedroogde mest vrezen zij overlast.

Positieve opstelling B&W
B&W hebben vanaf het indienen van de vergunningaanvraag een positieve opstelling gekozen om de bedrijfsloods alsnog te legaliseren. Daarbij speelt mee dat de wijze van verwerking van mest door het kippenbedrijf als duurzaam wordt omschreven. Bovendien kan het overschot aan warmte (stoom) mogelijk worden benut voor de warmtevoorziening in de omgeving, waaronder sportcomplex Den Butter.

Omgevingsvergunning in procedure
Voor de legalisatie hebben B&W onlangs de procedure gestart voor een omgevingsvergunning. Dit heeft geleid tot bezwaarschriften (zienswijzen) van omwonenden en inwoners van Rijen-oost. Ook de GGD heeft in een advies aan B&W zorgen geuit over de risico’s die ontstaan voor de omwonenden.

B&W is geadviseerd om een aantal maatregelen te treffen, waaronder andere vormen van verbranding van de kippenmest. B&W concluderen echter op basis van het GGD advies dat er geen negatieve gevolgen optreden.

Gemeenteraad buitenspel
In schriftelijke vragen heeft de PvdA Gilze en Rijen aan B&W gevraagd waarom de bouw van de loods niet is stilgelegd. Bovendien meent de PvdA dat voor een bouwwerk met een dergelijk grote invloed op de omgeving een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. De nu gestarte procedure is volgens de PvdA wettelijk niet juist. Daarbij moet, gelet op de mogelijke risico’s en gevolgen voor de gezondheid de gemeenteraad een afweging kunnen maken over de toelaatbaarheid van de voorzieningen.

Om die reden heeft de PvdA aan B&W verzocht alsnog een voor omwonenden en gemeenteraad correcte en transparante procedure in te zetten.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, idee over dit onderwerp of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002 of Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of via de website gilzerijen.pvda.nl