Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van  22 januari 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Toezichtoordeel provincie omgevingsrecht 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019
Iedere gemeente moet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een actueel beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier toezicht op. Voor 2018 geeft de provincie aan dat de stukken voldoen aan de eisen. Er is ook voor 2019 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin staat voor het onderdeel vergunningverlening per onderdeel hoeveel aanvragen er worden verwacht. Voor het onderdeel toezicht en handhaving is per gebied vastgelegd op welke aspecten gecontroleerd en eventueel gehandhaafd gaat worden.

Principeverzoek begraafplaats Oude Baan 48 Hulten Er is een verzoek gedaan om op de Oude Baan 48 in Hulten op eigen terrein begraven te worden.  De gemeente verleent geen medewerking aan het principeverzoek om een begraafplaats op eigen terrein mogelijk te maken. Het is onwaarschijnlijk dat aanvrager of de erfgenamen altijd op de locatie blijven wonen. De mogelijkheid om een woning te (ver)kopen waar iemand begraven ligt is klein.

Realisatie tijdelijke huisvesting voor obs De Wildschut
Het college nam kennis van de plannen voor de tijdelijke huisvesting van obs De Wildschut. Tijdelijke huisvesting is nodig om de nieuwbouw uit te voeren.

Aanvraag aanvullend budget voor extra capaciteit Wmo 2019
Voor de Wmo-begeleiding zijn extra mensen en externe ondersteuning nodig. Het gaat om het doorvoeren van een nieuwe, resultaatgestuurde manier van werken. Het college stelt hiervoor een keer € 113.450 beschikbaar.