In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van  5 februari 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Vaststelling wijzigingsplan Broekdijk 30a
Het college stemt in met een aantal veranderingen voor het wijzigingsplan Broekdijk 30a in Hulten. Ook stelt ze het wijzigingsplan met deze aanpassingen vast. Hierdoor kan het bouwvlak van vorm veranderen, terwijl de oppervlakte hetzelfde blijft.

Ontwerpbestemmingsplan Hulteneindsestraat 15, 15a, 17 en 19 Hulten
In april 2018 heeft het college van B&W een positief principebesluit genomen over de beëindiging van een intensieve veehouderij aan de Hulteneindsestraat 15, 15a, 17 en 19.  In de nieuwe situatie ontstaat één agrarisch perceel en drie percelen met een bestemming Wonen. De rest van het vrijkomende agrarisch gebied krijgt een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden. Het voorontwerp bestemmingsplan was onderwerp van inspraak en vooroverleg. Daardoor zijn er aanpassingen in de toelichting, regels en de verbeelding.

Voorontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 24, 26 en 30 in Molenschot
Het college geeft het voorontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 24, 26 en 30 in Molenschot vrij voor inspraak en vooroverleg. Het bestemmingsplan maakt het plan juridisch-planologisch mogelijk.

Benoeming lid van Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen per 1 januari 2019 
Het college besloot de heer Steijn te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein van Gilze en Rijen. De benoeming geldt voor vier jaar.

Brief Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen kap bomen
In de commissie Ruimte van 22 januari is het raadsvoorstel voor het kappen van bomen aan de Tilburgsebaan besproken. De NLGR (Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen) stuurde het college drie aanvullingen op het raadsvoorstel. Het college reageert in een brief op de voorgestelde aanpassingen. De raad behandelt het voorstel op 11 februari 2019.