Wat zijn de plannen voor de invulling van het dorpspleintje?
Het pleintje is een intieme openbare ruimte, op de schaal van de andere dorpspleintjes van Gilze. Het heeft een open karakter met enkele bomen en groen. Er is eventueel ruimte voor een terras. Ook kleinschalige evenementen kunnen een plek krijgen op het plein. Tevens wordt een zone aangegeven waar door de winkeliers uitstallingen geplaatst mogen worden. De rijbaan van de Nieuwstraat maakt onderdeel uit van het pleintje. De auto is te gast. Bezien zal worden of de Nieuwstraat bij evenementen tijdelijk afgesloten kan worden. Op het pleintje is ook ruimte voor een bijzonder element, bijvoorbeeld een kunstwerk of fontein. Of dit er daadwerkelijk gaat komen is nog niet zeker.

Wordt flexibel/kort parkeren ingevoerd om de functionaliteit te vergroten?
De parkeerplaatsen op het pleintje zijn overdag primair bedoeld voor bezoekers van de winkels. Een systeem met kort parkeren (blauwe zone met maximaal 2 uur parkeren) zou hierbij passen. Er is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor zowel bewoners als (winkel)bezoekers.

Kan het autoluwe gebied worden doorgetrokken tot aan het Bisschop de Vetplein?
Vooralsnog is dit geen onderdeel van het Centrumplan, maar het is in de toekomst wel voorstelbaar.

Kan het kruispunt Nieuwstraat-Lange Wagenstraat meteen worden aangepakt? Ja, het is de bedoeling om met de ontwikkeling ook de reconstructie van de Lange Wagenstraat mee te nemen.

Aan welke bestrating wordt gedacht?
Er wordt gedacht aan een klinkerbestrating, ook voor de trottoirs, met op het pleintje mogelijk toegevoegde elementen van andere materialen.

Is er ruimte om winkelwagentjes op het parkeerterrein achter te laten? Winkelwagens worden in de supermarkt of direct voor de gevel van de supermarkt gestald. Jumbo heeft aangegeven ook op het parkeerterrein een verzamelplaats voor winkelwagens te willen. In de plannen wordt hier rekening mee gehouden.

Wordt in de bestrating rekening gehouden met gladheid, bijv. door bladafval?
In de keuze voor de toe te passen klinker zal hier rekening mee worden gehouden.

Kan het kleine gebouw minder strak worden vormgegeven?
Dit is architectonisch en stedenbouwkundig bekeken, maar er is in overleg met de architect en kwaliteitscommissie voor gekozen om met het minder strak vormgegeven naastgelegen gebouw van de Heemkundekring te contrasteren en hier juist een strak vormgegeven gebouw te realiseren.

Komen er een parkeergarage of privéparkeerplaatsen voor bewoners?
Het maken van een parkeergarage is technisch wel mogelijk maar financieel is dit niet haalbaar. Het maken van een parkeergarage kost per parkeerplaats gemiddeld veel meer dan dat het oplevert. Er komen vooralsnog geen privéparkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Zijn er wel genoeg parkeerplaatsen in het plan?
Ja, de gemeente hanteert normen voor het aantal benodigde parkeerplaatsen. Die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Tijdens de uitwerking zal dit steeds getoetst worden.

Wordt het parkeerterrein verlaagd aangelegd, zodat auto’s minder in zicht staan? Hier is naar gekeken, maar dit stuit op te veel praktische bezwaren. De parkeerplaats is deels omzoomd en ingevuld met groen om het zicht op de auto’s weg te nemen en er een dorps karakter aan te geven.

Hoe is de bevoorrading van de supermarkt geregeld?
De supermarkt krijgt een inpandige expeditieruimte die wordt afgesloten zodra een vrachtwagen binnen is gereden. Dit is met name gedaan om het geluid van trolleys en andere geluiden vanuit de supermarkt op de omgeving te beperken. Vanwege de eisen voor bevoorrading is ervoor gekozen om de vrachtwagen vanuit de Lange Wagenstraat achteruit de expeditieruimte in te laten rijden. Deze inpandige expeditie is lager gelegen, zodat de vrachtwagen op winkelvloerniveau kan worden gelost. Om goed en veilig achteruit in te kunnen rijden is een speciale rijstrook opgenomen in de bestrating naast het parkeerplein, zodat de vrachtwagen zo min mogelijk verkeersoverlast veroorzaakt op de Lange Wagenstraat.

Wat worden de rijroutes van de vrachtwagen voor de supermarkt?
Voor de supermarkt komen vrachtwagens vanaf de Nieuwstraat, waarna ze – na het lossen – weer verder kunnen over de Lange Wagenstraat.

Welke woningen worden in het plan gerealiseerd?
De volgende woningen worden ontwikkeld:

• Rijwoningen (inclusief verschillende typen hoekwoningen) • Tweekappers • Vrije kavels • Appartementen tussen 51 en 91 m2 woonoppervlak (boven de supermarkt)  • Appartementen vanaf 120 m2 woonoppervlak (boven het kleinere winkelgebouw, invulling onder voorbehoud) • Geen sociale woningen, maar naar verwachting wel huurappartementen • Geen zorgwoningen, maar de appartementen zijn wel geschikt voor senioren • Geen patiowoningen

Komt ter hoogte van de supermarkt een gesloten gevel aan Lange Wagenstraat?
Omdat achter deze gevel de laad- en losplaats van de supermarkt komt te liggen heeft het geen toegevoegde waarde om deze gevel open te maken. De ruimte die er achter ligt is niet interessant om in te kijken. De gesloten gevel neemt bovendien het geluid van het laden en lossen weg.

Wat wordt er aan duurzaamheid gedaan binnen het plan?
Er wordt gasloos gebouwd. Daarnaast wordt onderzocht of er aanvullend nog meer gedaan kan worden aan duurzaamheid, zowel in het openbaar gebied als in de woningen en appartementen zelf.

Wat zijn de plannen met betrekking tot de supermarkt en dagwinkels?
De supermarkt en Novi worden waarschijnlijk uitgevoerd als één integraal concept. Dat wil zeggen dat de Novi vanuit de supermarkt bereikbaar zal zijn. De exacte invulling is nog niet bekend en zal in de aankomende periode verder uitgewerkt gaan worden in overleg met Jumbo. Of er bijvoorbeeld een koffiecorner in het pand van de supermarkt gaat komen is afhankelijk van de invulling van het naastgelegen gebouw waar ook commerciële ruimten in gelegen zijn. Het zou kunnen dat de horeca juist in het naastgelegen gebouw gaat komen.