Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 20 augustus 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117.

Principeverzoek wijziging activiteiten omgevingsvergunning gronddepot Klein Zwitserland 22 in Gilze

Het college is in principe bereid onder randvoorwaarden medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan voor het gronddepot aan Klein Zwitserland 22 in Gilze. De gewenste bouw- en gebruiksactiviteiten zijn binnen de bestaande bestemming ‘Bedrijf’ mogelijk. Het gaat om de op- en overslag van zand- en grondstromen en de verwerking hiervan. Uitbreiding tot afvalverwerking is op deze locatie niet gewenst.

Aansluiting bij Gemeenten4Global4Goals

De gemeente Gilze en Rijen sluit zich aan bij de VNG-campagne ‘ Gemeenten4GlobalGoals’. Het college focust voor duurzaamheid op vijf Global Goals van de Verenigde Naties. Met deze aanmelding laat het college zien dat het de Global Goals uitdraagt.

Beantwoording vragen PvdA Gilze en Rijen naar aanleiding van uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

PvdA Gilze en Rijen stelde vragen over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Het college beantwoordde deze vragen.

Ondertekenen gebiedscontract Stika 2019-2023

Het college doet mee aan het Stimuleringskader groenblauwe diensten. Een grondeigenaar kan in aanmerking komen voor deze vergoeding. Dit kan als hij op grond buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. Denk aan het inrichten van een poel, een kleine bosschage of een bloemenrand rondom een akker. Dit vergroot de biodiversiteit en vermindert het effect van klimaatverandering zoals verdroging. Wethouder Van der Veen ondertekent dit gebiedscontract.

Gedoogbeschikking voor stacaravan Kapelstraat 23 in Molenschot

Het college verleent voor een jaar een gedoogbeschikking, onder voorwaarden, voor het plaatsen van een stacaravan aan Kapelstraat 23 in Molenschot.

Tussentijdse rapportage programma veiligheidIn november 2018 stemde de gemeenteraad in met het programma veiligheid 2018-2022. In dit plan staan de aanvullende maatregelen die het college inzet ter bestrijding van onder andere overlast en illegale (permanente) bewoning. In een memo voor de commissie Middelen deelt het college de eerste resultaten.

Fietsvoorziening Rielsebaan Gilze-Riel

Het college informeert de commissie Ruimtelijke in een memo over de stand van zaken rondom een fietsvoorziening Rielsebaan Gilze-Riel.

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein over regiovervoer

De Adviesraad Sociaal Domein gaf een ongevraagd advies en stelde enkele vragen over het regiovervoer. Het advies is om in gesprek te gaan met de partijen die een contract hebben. Zo kan onderzocht worden welke maatregelen het college kan nemen, om klachten over het vervoer te verminderen. Het college is van mening dat de cijfers en de gesprekken geen aanleiding geven om andere maatregelen of specifieke acties te nemen. Het aantal klachten is zeer beperkt en valt ook binnen de afgesproken marges die in het contract staan. Ook zijn er geen signalen dat de regiecentrale haar taak in klachtafhandeling niet goed uitvoert. Het college onderzoekt wel of een onafhankelijke klachtencommissie van toegevoegde waarde kan zijn. Het college informeert de commissie Samenleving hierover.

Aanpak laaggeletterdheid

Het college informeert de commissie Samenleving in een memo over de stand van zaken van de aanpak laaggeletterdheid.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het college stemt in met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Deze is nodig om eventuele financiële tekorten voor jeugdhulp op te vangen.

Voortgang toekomst sporthal Achter de Tuintjes in Gilze

Het college informeert de commissie Samenleving in een memo, over de stand van zaken van het vervolgonderzoek naar de toekomst van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Op dit moment is er een concept-rapportage met daarin twee scenario’s. In de commissie van 23 oktober bespreekt de commissie het definitieve rapport van het vervolgonderzoek. Tevens legt het college de raad dan een keuze voor over de toekomst van de sporthal (keuze nieuwbouw of renovatie).