Wie parels zoekt, is bij ons aan het goede adres

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent dat het team van BS De Vijf Eiken weer volop in touw is om van iedere schooldag een bijzondere dag te maken. Nieuwe groepen, nieuwe lokalen, vernieuwend onderwijsleermateriaal, een grote voorraad laptops en chromebooks, een nieuwe schoolapp en een nog verder uitgebreide voorraad muziekinstrumenten… Onze school werkt iedere dag met de blik gericht op wat de toekomst van ons en ons onderwijs vraagt, zodat de leerlingen met de best mogelijk gevulde rugtas onze school na acht jaar kunnen verlaten. Vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Het kind centraal

Op BS De Vijf Eiken geven we gehoor aan wat eigentijds en toekomstgericht onderwijs van ons vraagt door differentiatie naar een geheel nieuw level te tillen. Een voorbeeld uit de bovenbouw: de groepen 7 en 8 rekenen op dezelfde tijd, maar de leerlingen zijn over verschillende ruimten verdeeld, waar ze de leerstof krijgen geïnstrueerd, kunnen herhalen of juist kunnen verdiepen. Er wordt niet gewerkt op de gebruikelijke drie niveaus (basisstof-herhaling-verrijking), maar op veel meer niveaus. Ieder kind werkt aan zijn eigen doelen en op zijn eigen niveau. Dit voorkomt veel frustratie bij het kind dat zo wordt uitgedaagd op het niveau dat hem het beste past en door deze vorm van werken, kunnen de leerlingen die uitvallen op rekenen nog beter worden geholpen. Kortom, het kind — en niet de methode — staat centraal.

Ouderbetrokkenheid

Vorig jaar ontving onze school het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS. Op onze school worden ouders al aan het begin van het schooljaar bij de schoolontwikkeling van het kind betrokken tijdens het startgesprek. Er wordt ruim de tijd genomen om het kind en zijn ouders te laten vertellen wat de leerling nodig heeft, wat hij zou willen leren, welke zorgen er zijn en welke wensen er leven met betrekking tot het kindgerichte onderwijs hier op school. Er worden afspraken gemaakt, die door beide partijen worden nageleefd. Bij ons worden gesprekken gevoerd met de leerling, niet over de leerling. Wil je een extra taal leren, dan gaan we op zoek naar de mogelijkheden; wil je extra ondersteuning voor werkwoordspelling, dan stellen we een kordaat plan op in overleg met de intern begeleider en zijn ouders.

Intern ondersteuningsteam

De leerkrachten op BS De Vijf Eiken worden ondersteund door het IOT, ons intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een intern begeleider, een gedragsspecialist, een specialist hoogbegaafdheid, een rekenspecialist, twee NT2-specialisten, een logopedist en een orthopedagoog in opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van de zorg voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, op cognitief en/of sociaal-emotioneel vlak. Samen met de leerkrachten wordt er door het ondersteuningsteam nauwgezet gekeken naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Hoofd, hart en handen

Naast rekenen, taal en spelling zijn er ook de andere vakken die structureel in de spotlights staan. Zo volgen alle leerlingen bijvoorbeeld wekelijks muziek onder leiding van een gediplomeerde vakleerkracht en wordt het muziekonderwijs jaarlijks verrijkt met speciale projecten, zoals de schoolband, het schoolkoor en het schoolorkest.

Ook krijgt de sociaal-emotionele ontwikkeling op onze school veel aandacht. In alle groepen wordt gewerkt met de Kanjermethode, een bewezen methode om de leerlingen te laten groeien in wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze voor zichzelf op een gezonde wijze op kunnen komen. Het is een doe-vak, waar leerlingen in spelsituaties handvatten krijgen aangereikt voor verschillende en relevante sociale situaties. De schoolverlaters krijgen daar bovenop in groep 8 ook nog Rots en Water training, een psycho-fysieke training waarbij weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn centraal staan zodat de leerlingen goed zijn voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Aandacht voor hoogbegaafdheid

Onder aanvoering van de specialist hoogbegaafdheid geeft het team van BS De Vijf Eiken invulling aan het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, wordt nauwkeurig gekeken voor welk(e) vak(ken) hij verrijkingsmateriaal krijgt. Daar wordt aan gewerkt in de klas, buiten de klas op het Breinplein en/of bij de Breinbrekers, de plusklas die wekelijks bij elkaar komt om onder leiding van de hoogbegaafdheidsspecialist met ontwikkelingsgelijken te leren leren, te filosoferen, onderzoek te doen en wordt out-of-the-box denken aangemoedigd. Vorig jaar hebben deze leerlingen zelf een Escaperoom in elkaar gezet waaruit hun ouders moesten ontsnappen. De Breinbrekers, alsook de leerlingen van het Breinplein werken dagelijks aan hun specifieke opdrachten, waar ze uitgedaagd worden op en ook net boven hun niveau, zodat ze leren hoe om te gaan met frustratie. Deze leerlingen leren tevens zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor hun werkplanning, door werktijd aan te vragen bij de leerkracht die in overleg met de leerling de gewenste hoeveelheid tijd een plek geeft in het rooster van de volgende dag.

IKC

BS De Vijf Eiken werkt nauw samen met Humankind, de organisatie voor binnen- en buitenschoolse opvang die in hetzelfde gebouw is gehuisvest. Een stuurgroep, bestaande uit teamleden van BS De Vijf Eiken, Humankind en ouders van beide instellingen, draagt zorg voor de ontwikkeling van één centrum, waar optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind, van 0 tot 12 jaar worden gerealiseerd. We gebruiken elkaars expertise om een doorgaande ontwikkeling vanaf zeer jonge leeftijd te bewerkstelligen, we delen elkaars ruimten en materialen en zijn continu in overleg over de vorig jaar gestarte samenwerking van het integraal kind centrum waar we beiden deel van uit maken. Naast het gezamenlijke gebruik van gebouwen en faciliteiten, wordt er gewerkt aan een naadloze aansluiting in het ontwikkelen en leren tussen het 3e en 4e levensjaar. Een van de eerste stappen die is gezet, is de vorming van de zogeheten Activiteitengroep, waar jonge kinderen worden begeleid die op een bepaald gebied extra aandacht nodig hebben, op bijvoorbeeld NT2-, motorisch- of rekengebied. Daarnaast is er sinds dit jaar een logopedist op vaste tijden in het gebouw aanwezig, die voor zowel de school als Humankind werkzaam is. En dit is nog maar het begin.

Wie parels zoekt…

“Wie parels zoekt, moet diep duiken,” zo luidt de aloude wijsheid. Maar die vlieger gaat voor onze school niet op. Want wie parels zoekt, is bij ons aan het goede adres. En helemaal bijzonder is dat het op onze school iedere dag open dag is. U kunt als geïnteresseerde nieuwe ouder te allen tijde een afspraak maken voor een rondleiding en aanmelding van uw kind(eren). Bent u op zoek naar een school die de daad bij het woord voegt en aandacht heeft voor ieder kind, ongeacht het niveau waarop het kind leert, dan is BS De Vijf Eiken een logische keuze. Bovenstaande informatie geeft een beknopte indruk van wie we zijn en waar we voor staan. Het kind staat bij ons centraal, de ouders spelen een niet te onderschatten rol in het succes van ons toekomstgerichte onderwijs en het team beschikt over veel expertise waardoor het onderwijs in al haar facetten naar een hoger plan wordt getild in een zeer goed uitgerust gebouw, zodat we elke dag klaar zijn voor de toekomst. Kom gerust langs en maak een afspraak via vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nlof bel 0161-223541. U bent van harte welkom, vandaag en in de toekomst!