Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 24 september 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117

Gedoogbeschikking onder voorwaarden voor tijdelijke woonunit Sint Annastraat 30-32 in Molenschot

Initiatiefnemer mag van 1 oktober tot en met 31 mei 2020 onder voorwaarden een tijdelijke woonunit plaatsen aan de Sint Annastraat 30-32 in Molenschot.

Selectiecriteria locaties bovengrondse verzamelcontainers bij gestapelde bouw

Vanaf eind 2018 brengen inwoners hun restafval zelf weg naar een ondergrondse container in de buurt. Huishoudens in laagbouw gebruiken voor GFT, papier en PMD minicontainers. Inwoners van gestapelde bouw hebben daarvoor vaak geen ruimte en gebruiken verzamelcontainers in of bij het complex. Het college heeft selectiecriteria vastgesteld voor het bepalen van de locatie van deze verzamelcontainers. Daarbij kijkt het college onder andere naar veiligheid en afstand.

Voorgenomen locatie bovengrondse verzamelcontainers Hof ten Rijden

De gemeente is er met belanghebbenden niet in geslaagd om een locatie voor bovengrondse verzamelcontainers voor het appartementencomplex Hof ten Rijden te vinden. Het college wijst nu een locatie aan. Inwoners kunnen hiertegen bezwaar maken en een alternatieve locatie aandragen. Het college toetst deze aan de selectiecriteria voor bovengrondse verzamelcontainers.

Resultaten invoering Anders Inzamelen eerste half jaar 2019

In 2018 zijn we overgestapt op een andere manier van inzamelen. In een memo deelt het college de resultaten over het eerste half jaar 2019 met de commissie Ruimte. Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de hoeveelheid restafval met 61% afgenomen. De hoeveelheid GFT is met 40% toegenomen en de hoeveelheid PMD is met 37% toegenomen. Er is 45% meer textiel ingezameld. De hoeveelheid ingezameld papier en glas is minimaal toegenomen.

Inzetten noodaggregaat bij stroomuitval

Het college is verantwoordelijk voor de strategische besluitvorming over de verdeling van schaarse middelen tijdens crisissituaties. Denk hierbij aan de inzet van noodaggregaten tijdens stroomuitval. Enexis, leverancier voor de Brabantse en Zeeuwse gemeenten, heeft een plan opgesteld. In dit plan zijn per gemeente plaatsen aangewezen waar bij stroomuitval een noodstroomaggregaat moet staan. Het gaat om stroomuitval van minimaal drie dagen. Het college stemt in met de locaties in onze gemeente.