Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 24 december 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarspad
Ruimte voor Ruimte C.V. ontwikkelt namens de provincie Noord-Brabant de locatie Ruimte voor Ruimte Laarspad in Gilze. Deze ontwikkeling ligt ten zuiden van de Meierstraat in Gilze. Het gaat om zo’n 65 woningen; 34 Ruimte voor Ruimte kavels en zo’n 30 reguliere bouwkavels. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter visie gelegen. Binnen deze periode zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot enkele wijzigingen in het bestemmingsplan. Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen en informeert daarbij de gemeenteraad over de ingediende zienswijzen en de reactie hierop.

Vergunning verleend voor laadstation voor elektrische auto’s
Het college verleent een vergunning voor een laadstation voor elektrische auto’s aan
de Nerhoven 38 in Gilze. Dit is naast de carwash en het tankstation. Het is het eerste laadstation voor elektrische auto’s binnen de gemeente Gilze en Rijen.

Melkveebedrijf in Rijen wil uitbreiden
Een melkveebedrijf aan de Zwarte Dijk in Rijen heeft meer ruimte nodig voor de opslag van veevoer. Ook denkt de veehouder na over uitbreiding van het bedrijf. Het college stemt in met een principeverzoek. Onder voorwaarden is de gemeente bereid medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreiding.

College verleent subsidie voor start Automaatje in de gemeente
Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine onkostenvergoeding. VIPvoorelkaar, de Senioren Vereniging Rijen (SVR), Zonnebloem Rijen en Voormekaar hebben subsidie gevraagd om in de gemeente te starten met Automaatje. Het college verleent hiervoor subsidie. Deze maakt onderdeel uit van de subsidie die de gemeente voor 2020 aan VIPvoorelkaar verleent.

Aanvullende subsidie voorschoolse educatie
Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. Omdat de huidige tarieven niet alle kosten dekken, is er aanvullende subsidie gevraagd door de aanbieders van kinderopvang. Het college verstrekt in totaal een aanvullende subsidie van € 6.700 per jaar voor alle locaties die voorschoolse educatie aanbieden.

College evalueert organisatie jeugdhulp op AZC Gilze
Sinds 1 januari 2019 is de gemeente Gilze en Rijen verantwoordelijk voor de inkoop en organisatie van de jeugdhulp op het AZC in Gilze. Het college brengt in een memo verslag uit aan de gemeenteraad over de ervaringen in het eerste jaar. De conclusie is dat de gemaakte samenwerkingsafspraken goed zijn verlopen.

Bezwaarschrift afwijzen aanvraag briefadres
Eerder heeft de gemeente een aanvraag voor een briefadres afgewezen. Hiertegen is bezwaar gemaakt. De bezwaarschriftencommissie adviseert het college om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Er is geen relevant belang meer bij een inhoudelijke behandeling en beoordeling van het bezwaarschrift, omdat de bezwaarmaker is verhuisd. Het college neemt het advies over.

College informeert raadscommissie over protocol collegeonderzoeken
Op 11 november 2019 heeft de gemeenteraad de verordening college-onderzoeken vastgesteld. In artikel 6 van de verordening is vastgelegd dat het college een protocol college-onderzoeken opstelt. Het protocol is op 3 december 2019 vastgesteld door het college. Het college biedt het protocol ter informatie aan de raadscommissie Middelen.

Bestemmingsplan Boskamer Vliegende Vennen Noord Oost
De Boskamer is een bouwplan voor dertig woningen in de wijk De Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen. Er is ruimte voor twaalf patiowoningen, twaalf tweekappers en zes vrijstaande woningen. Voor het bouwplan is een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Dit heeft ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing. Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Buurtbemiddeling in Gilze en Rijen in 2020
Als bewoners er samen niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Een buurtbemiddelaar is onpartijdig, en is er om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. En om samen oplossingen te onderzoeken. Sinds 2017 biedt de gemeente Gilze en Rijen bewoners buurtbemiddeling aan. De gemeente schakelt hiervoor Contour de Twern in. Ook in 2020 maakt de gemeente voor buurtbemiddeling gebruik van de diensten van Contour de Twern.