Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 7 januari 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Gemeente verkoopt grond bij basisschool De Wildschut in Gilze
Om het terrein rondom de appartementen aan de Raadhuisstraat in Gilze logischer in te richten, verkoopt de gemeente grond bij basisschool De Wildschut. Ook zijn er afspraken gemaakt over de muur tussen het appartement en het te slopen schoolgebouw van de basisschool in Gilze. Om de grond te verkopen, moeten de onderwijsbestemming van de grond af. Dit regelt de gemeente met het schoolbestuur.

Vrijstellingsregeling plantenresten: “De Kleine Kringloop”
De gemeente laat bermmaaisel composteren of fermenteren voor hergebruik als grondstof. Per 1 januari 2019 geldt een nieuwe Vrijstellingsregeling plantenresten. Deze regeling staat dit hergebruik van bermmaaisel niet meer toe. Het waterschap en de gemeenten in de regio hebben afgesproken om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover een brief te sturen.

Gemeente bereidt zich voor op de Omgevingswet
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2021 in werking. De wet laat gemeenten grote vrijheid in de snelheid waarmee zij met de wet aan de slag gaan. Er verandert veel. Daarom maakt de gemeente op meerdere momenten keuzes om de Omgevingswet in de gemeente uit te gaan voeren. Het college vraagt de gemeenteraad om de implementatiestrategie vast te stellen en een raadswerkgroep op te richten.

Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord Brabant
Op dit moment is het bijna niet mogelijk om grond te verplaatsen in Nederland en dus ook onze gemeente. Dit heeft te maken met de PFAS-problematiek. De provincie Noord-Brabant heeft een tijdelijke handreiking gemaakt om het verplaatsen van grond weer op gang te brengen. Het college heeft de handreiking vastgesteld. De handreiking geldt tot medio 2020 en vormt een aanvulling op de bestaande bodemkwaliteitskaarten en het bijbehorende bodembeheersplan.

Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Gilze en Rijen 2020
Op 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Gilze en Rijen 2019 vastgesteld. Bij de verordening hoort ook een privacyreglement. Het college heeft het Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Gilze en Rijen 2020 vastgesteld.