Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 14 januari 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Groot onderhoud aan bomen in de Veenstraat in Molenschot
De Veenstraat in Molenschot is een karakteristieke laan met ongeveer 250 bomen en verbindt Molenschot met de provinciale weg N282. Helaas zijn veel bomen in een slechte conditie en zorgt wortelopdruk voor gevaarlijke situaties. Bomen verdringen elkaars leefruimte. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het kappen van 104 bomen in de Veenstraat. De overige 152 bomen snoeien we. We zijn van plan de werkzaamheden voor half maart 2020 uit te voeren.

Stand van zaken herontwikkeling Spoorzone Rijen
Op 30 september 2019 heeft de raad opdracht gegeven aan het college om de komende twee jaren de herontwikkeling van de stationsomgeving verder voor te bereiden. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak zijn onder andere een planning en raakvlakken met andere projecten opgenomen. De eerste stap is het opstellen van een gebiedsvisie voor de stationsomgeving. De gebiedsvisie vormt de basis voor het voorontwerp bestemmingsplan. Het is de bedoeling om het voorontwerp bestemmingsplan medio 2020 ter inzage te leggen. Het college bespreekt de stand van zaken met de gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 21 januari. In februari is er een algemene inloopavond voor belangstellenden waarop de concept gebiedsvisie centraal staat. In maart 2020 is het aan de gemeenteraad om de gebiedsvisie vast te stellen.

Uitvoeringsagenda woonvisie en woningbouwplanning aangeboden aan raadscommissie
In december 2019 heeft de gemeenteraad de woonvisie “wonen in Gilze en Rijen; Doorstromend, duurzaam en divers’ vastgesteld. Daarbij heeft het college toegezegd om in januari 2020 de daarbij behorende uitvoeringsagenda, woningbouwplanning en -prognose aan te bieden aan de raadscommissie Ruimte. Het college biedt de raadscommissie de toegezegde stukken aan.

Automaatje start in maart 2020
Het gemeente informeert in een memo de gemeenteraad over de introductie van het Automaatje in de gemeente. ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Het is een aanvulling op de bestaande vervoersdiensten. Een werkgroep is in overleg met de ANWB om Automaatje te starten. De werkgroep bestaat uit Voormekaar, SVR, Zonnebloem, VIP en gemeente. Naar verwachting wordt de eerste rit gereden in maart 2020.

Woningbouwplan Van Oldenbarneveldtlaan 10 Rijen
Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad met een motie opdracht te gegeven aan het college om samen met woonstichting Leystromen en omwonenden te komen tot een beter bouwplan voor de locatie voormalige Marechausseekazerne in Rijen. Samen met omwonenden, woonstichting Leystromen en de gemeente is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar een betere ruimtelijke inrichting van de locatie Van Oldenbarneveldtlaan 10 te Rijen. Het heeft geleid tot een voor alle partijen acceptabel plan. Het plan telt nu negen woningen en behoud van groen staat centraal in het plan. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het aangepaste bouwplan.

Reconstructie tweede fase Alphenseweg in Gilze
Het college heeft het ontwerp vastgesteld voor de reconstructie van de tweede fase van de Alphenseweg in Gilze. Het gaat om het gedeelte tussen de Hengelstraat en Lochtstraat. Het ontwerp is gemaakt samen met een bewonerswerkgroep. In het plan neemt de gemeente snelheid remmende maatregelen en versterkt zij de groenstructuur. De gemeente krijgt voor dit project subsidie van de provincie. Het college vraagt de gemeenteraad om een bedrag van € 1.080.000, – beschikbaar te stellen om dit deel van de Alphenseweg op te knappen.

Decembercirculaire 2019
De gemeente heeft de decembercirculaire ontvangen. Hierin staat welke bedragen het Rijk aan de gemeente toekent. Uit de circulaire blijkt dat de bijdragen voor 2019 met 340.000 euro is verlaagd. Het resultaat 2019 wordt verwerkt in de jaarrekening 2019, omdat bijstelling van de begroting achteraf niet meer mogelijk is. Dit heeft dus een negatief effect op het resultaat van de Jaarrekening 2019. De effecten voor 2020 en verder worden meegenomen in de Perspectiefnota 2021. Deze brief van de provincie is voor het college een ondersteuning van het beleid om reëel te begroten, keuzes te maken, duurzaam te investeren en om het
weerstandsvermogen van de gemeente structureel te versterken.

Financieel toezicht door de Provincie Noord-Brabant op de begroting 2020
De begroting 2020 van de gemeente Gilze en Rijen is beoordeeld door de Provincie Noord-Brabant. De Provincie concludeert, dat de begroting 2020 structureel in evenwicht is. De Provincie is daarom terughoudend in haar financieel toezicht.

Focusblad veiligheid 2020
Het college heeft het focusblad veiligheid 2020 vastgesteld. In het focusblad staan de thema’s waarbij op veiligheidsgebied wordt ingezet in het jaar 2020. De thema’s voor 2020 zijn: verbinding van zorg en veiligheid, overlast, ondermijning en High Impact Crimes.

Projectplan sporthal Achter de Tuintjes vastgesteld
In de vergadering van 11 november 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de laagbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Op basis van deze keuze is een projectplan opgesteld. Het college heeft het projectplan vastgesteld en stuurt het ter kennisgeving door naar de gemeenteraad.

Voorontwerpbestemmingsplan Tussen de Leijen in Rijen
De gemeente bereidt de bouw van een nieuwe woonwijk in Rijen voor: ‘Tussen de Leijen’. In de woonwijk is straks ruimte voor maximaal 375 woningen en komt aan de oostzijde van Rijen. Voordat het project van start kan gaan, moet de bestemming van het plangebied worden gewijzigd. Het college besluit om het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken.

Gemeente, RHV en budovereniging bereiken overeenstemming over verbouwing MFA Rijen

Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad geld vrij gemaakt voor de verbouwing van de MFA Rijen. RHV en budovereniging krijgen een plek in het gebouw. Na het besluit van de gemeenteraad zijn er gesprekken geweest met de verenigingen over de indeling van het gebouw. Daar was eind september nog discussie over. Er is nu een indeling van de MFA Rijen uitgekomen die voor de alle partijen acceptabel is. Daarbij is aan de belangrijkste wensen van beide verenigingen tegemoet gekomen. Het college informeert de gemeenteraad over dit resultaat.

Evenementenbeleid geëvalueerd

In 2019 heeft de gemeente het evenementenbeleid geëvalueerd. De eerste resultaten zijn ook gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens is gesproken met organisatoren van evenementen. De evaluatie is aangevuld met hun ervaringen. De evaluatie leidt op onderdelen tot kleine aanpassingen in het evenementenbeleid.

Tijdstippen gratis huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap vastgesteld
In de legesverordening 2020 is opgenomen dat het college twee tijdstippen moet toewijzen voor de gratis huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap in een door de gemeente aangewezen trouwruimte. Voor 2020 zijn de tijdstippen tot nader orde vastgesteld op 9:00 en 9:15 uur op de donderdag in de trouwkamer bij de publiekshal in het gemeentehuis. Dat heeft het college bepaald.

College vraagt gemeenteraad om verordening leerlingenvervoer aan te passen
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de Verordening leerlingenvervoer aan te passen. In de nieuwe Verordening is een mogelijkheid opgenomen om leerlingen een vervoersvoorziening te verlenen die het mogelijk maakt zelfstandig te leren reizen.

Inrichten logeerwoning in een crisissituatie
In 2019 zijn bij wijze van proef twee logeerwoning geopend in de regio. De logeerwoningen zijn een initiatief van Leystromen. De woningen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen uit gemeenten in de regio, waarbij sprake is van urgente dakloosheid in crisissituaties. Het college besluit de proef met een half jaar te verlengen. Dan volgt ook een evaluatie.

Stand van zaken AZC Gilze
Tijdens de vergadering van de raadscommissie Middelen van 27 januari 2020 verzorgt het COA een presentatie over de herontwikkeling van de opvanglocatie en de herbestemming van de officierswoningen op het terrein Prinsenbosch in Gilze. Daarnaast informeert het college met een memo de raadscommissie over (andere) zaken die met het AZC Gilze te maken hebben.

Raadsvoorstel Kaders begroting ABG-organisatie 2021
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft een voorstel gedaan om de kaders voor de begroting 2021 te bepalen. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken.

Tijdelijke handreiking voor hergebruik PFAS-houdende grond
Door de staatssecretaris is op 8 juli 2019 een “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS- houdende grond en baggerspecie” gepubliceerd. Als gevolg hiervan lopen veel bouw- en civiele projecten op dit moment vertraging op. De Omgevingsdiensten in Brabant hebben een handreiking PFAS Noord-Brabant opgesteld. Het college heeft besloten om deze toe te passen in afwachting van eventueel nadere normen en definitief beleid voor PFAS.

Stand van zaken stikstofdossier
De raadscommissie Ruimte wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken in het ‘stikstofdossier’. In een memo geeft het college de stand van zaken weer.

Bestuurlijke rapportages Jeugdhulp derde kwartaal 2019
Het college heeft vanuit de regio Hart van Brabant de bestuursrapportages Jeugdhulp over het derde kwartaal 2019 ontvangen en besluit deze ter kennisname aan te bieden aan de raadscommissie Samenleving.

College informeert over re-integratie activiteiten
De gemeente Gilze en Rijen investeert in re-integratie activiteiten. Er zijn tal van initiatieven en projecten waarmee inwoners geholpen worden richting betaald werk. De gemeenteraad heeft gevraagd om informatie over de activiteiten en het effect hiervan. In een memo geeft het college inzicht in de verschillende doelgroepen en de bestedingen zoals deze momenteel zijn begroot.

Gewijzigd besluit maatschappelijke ondersteuning
In het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning staat beschreven hoe de gemeente de Wmo uitvoert. Daarnaast staan hierin de uitgangspunten en bedragen voor PGB’s en eigen bijdrage opgenomen. Vanwege indexeringen en de invoering van het kilometerbudget voor deeltaxivervoer heeft het college het besluit aangepast.

Gemeente biedt ook in 2020 buurtbemiddeling
De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Contour de Twern organiseert dit voor de gemeente. Als bewoners er samen niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling als onpartijdige partij helpen om de bewoners weer met elkaar in gesprek te brengen en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het college heeft besloten om ook in 2020 samen te werken met Contour de Twern.

Beantwoording raadsvragen over externe procesbegeleider vernieuwen afspraken culturele centra

Er zijn raadsvragen gesteld over de externe procesbegeleider die het college heeft ingehuurd om de afspraken over de culturele centra te vernieuwen. In een memo beantwoordt het college de gestelde vragen.