Plannen gaan uit van veelal dure woningen

In vervolg op de onlangs door de raad vastgestelde gemeentelijke woonvisie heeft het college nu de woningbouwplanning voor 2020 aangeboden, vergezeld van een doorkijk naar de jaren 2021-2025. Wat de PvdA al vreesde, de nadruk in de planning voor 2020 ligt vooral op de realisatie van (dure) koopwoningen en koopappartementen. Voor goedkope koop- en huurwoningen lijkt nauwelijks ruimte te bestaan. Hierdoor hebben jongeren, starters en ouderen het nakijken op de woningmarkt in onze gemeente.

Koop- en huurwoningen voor velen onbereikbaar
Bij de behandeling van de gemeentelijke woonvisie brak de PvdA Gilze en Rijen onlangs een lans voor nieuwbouw van bereikbare woningen voor middeninkomens, grofweg met een (gezamenlijk) inkomen tussen bruto € 40.000 en € 60.000 per jaar, met kans op het verkrijgen van een hypotheek. Maar ook voor huurwoningen in de huurklasse boven € 738, omdat middeninkomens niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De PvdA vindt dat de nieuwbouw van woningen moet worden afgestemd op de behoefte en vooral kansen moet bieden aan middeninkomens, waarmee ook de gewenste doorstroming mogelijk wordt.

In 2020 vooral veel duurdere koopwoningen en –appartementen
Het pleidooi van de PvdA vond weinig weerklank bij het college van Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD. De gepresenteerde prognose van 202 nieuwbouwwoningen in 2020 laat zien dat mogelijk slechts een kleine 20% tot de bereikbare koopwoningen behoort. In de nieuwbouw van huurwoningen en bijzondere woonvormen is in het geheel niet voorzien. In Hulten worden slechts 2 dure woningen gebouwd en in Molenschot zelfs geen enkele.
Hierbij ziet het er naar uit dat er absoluut niet wordt gebouwd naar behoefte en de kans groot is dat er veel minder woningen dan gepland van de grond komen.

PvdA meent dat het roer om moet
De plannen van het college brengen eens te meer aan het licht dat het college niet bij machte is om haar eigen woonvisie uit te voeren. Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “In de woonvisie staat het streven naar bouwen naar behoefte, waarbij een diversiteit van woningtypen voorop staat. Starters, jonge gezinnen en ouderen krijgen hierbij nadruk. Maar de door het college gepresenteerde cijfers bieden hiervoor geen enkele garantie. De afgelopen jaren in onze gemeente ontstane stagnatie in de woningbouw wordt wellicht iets minder, maar dit is zeker niet het geval voor de meest dringende doelgroepen. De PvdA roept daarom het college en de gemeenteraad op om de woningbouwplannen af te stemmen op de behoefte:
1. Stimuleer de bouw van bereikbare koopwoningen voor middeninkomens en de middenhuurklasse. Stel hiervoor voorwaarden bij de uitgifte van gronden;
2. Zet met prioriteit in op de bouw van deze woningen op beschikbare gemeentegronden en neem zonodig zelf de uitvoering ter hand;
3. Ondersteun de verkoop van bestaande woningen door woningcorporatie Leystromen waarbij de opbrengsten worden ingezet voor nieuwbouw van sociale huurwoningen voor vooral starters;
4. Geef bij de invulling van inbreidings- en uitbreidingslocaties in Gilze en Rijen aandacht aan een gewenste gemêleerde opbouw van bewoners zodat levendige woonbuurten ontstaan, zowel in bestaande als nieuwbouwwijken;
5. Voorzie op de bouwlocaties bovendien in veel groen en realiseer dit gelijktijdig met de woningbouw.