De rekenkamercommissie heeft het rapport over de besluitvorming, sturing, beheersing, verantwoording, bijsturing en resultaat van de projecten Den Butter en Anders Inzamelen aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft het college de gelegenheid geboden om een reactie te geven op de conclusies een aanbevelingen. Het college ziet het rapport als een aanmoediging om projectmatig werken binnen Gilze en Rijen en de ABG-organisatie verder te versterken.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat zowel het project Den Butter als het project Anders Inzamelen het maatschappelijke resultaat opleveren zoals dat vooraf was vastgesteld door de gemeenteraad. Om het project Anders Inzamelen af te kunnen sluiten, heeft de gemeenteraad op 16 december 2020 een aanvullend krediet van € 281.000 beschikbaar gesteld. Het project Den Butter was al eerder afgerond met een positief resultaat van € 580.000. Het rapport bevat diverse aanbevelingen om de sturing en beheersbaarheid van projectmatig werken te versterken.

Wat is In het kort de reactie van het college?
Het college dankt de rekenkamercommissie voor het rapport en beschouwt het rapport als een aanmoediging om het projectmatig werken binnen Gilze en Rijen en de ABG-organisatie verder te versterken. Er draait binnen de gemeente Gilze en Rijen, uitgevoerd door de ABG- organisatie, een groot aantal projecten welke in veruit de meeste gevallen zeer goed verlopen. Twee projecten zijn door de rekenkamercommissie onderzocht. Het college wil er voor waken de beeldvorming over de huidige stand van projectmatig werken te veralgemeniseren op basis van een tweetal waarnemingen.

Wat doet de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die controleert wat er terecht komt van plannen van de gemeente. Bij elk onderwerp dat de commissie onderzoekt, staan de volgende thema’s en vragen centraal.
* Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken (doeltreffendheid)?
* Heeft de gemeente gedaan wat ze moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatigheid)?
Waar nodig schakelt de commissie voor het onderzoek externen in. Voor de gemeenteraad zijn de rapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Dit is een van de taken van de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt. Op www.gilzerijen.nl/rekenkamercommissie leest u meer over de rekenkamercommissie en eerdere onderzoeken.

Hoe nu verder?
Op maandag 17 februari 2020 staat het rapport van de rekenkamercommissie en de reactie van het college op de agenda van de gemeenteraadsvergadering: Link naar de agenda van de raadsvergadering van 17 februari 2020