Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 25 februari 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Principeverzoek compact wonen aan De Spie in Rijen
Van de stichting COCON-wonen Rijen hebben we een principeverzoek ontvangen. Het plan is op de plek van de voormalige basisschool De Spie in Rijen zes tot acht compacte woningen te bouwen. Compacte woningen zijn maximaal 60 m2 in oppervlakte en zeer duurzaam. Voor de plannen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college is positief over de plannen en gaat met de stichting in gesprek over het vervolg.

Principeverzoek nieuwe woningen aan de Schoolstraat in Molenschot
Voor de locatie tussen de Schoolstraat 27 en 35 in Molenschot hebben we een principeverzoek ontvangen. Het plan is om er twee vrijstaande woningen of een twee-kapper met één vrijstaande woning te bouwen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college is bereid om hieraan medewerking te verlenen en geeft de plannenmaker enkele randvoorwaarden mee om rekening mee te houden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Stand van zaken opstellen Omgevingsplan voor het buitengebied
De gemeente Gilze en Rijen stelt een Omgevingsplan op voor het buitengebied. Dit gebeurt in een aantal stappen. De eerste stap was de huidige situatie in kaart brengen. De volgende stap is het opstellen van een geurgebiedsvisie. Het college geeft opdracht om voor deze stap een plan van aanpak op te stellen en informeert de gemeenteraad met een memo over de stand van zaken.

Principeverzoek nieuwe woningen aan de Rijksweg 4-6 in Hulten
De gemeente ontving een verzoek voor herontwikkeling van de gronden aan de Rijksweg 4-6 in Hulten. Het plan is om hier woningen te bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het college verleent geen medewerking aan dit verzoek, omdat de plannen niet passen binnen de geluidscontouren van de vliegbasis Gilze-Rijen.

Principeverzoek recreatiewoningen aan de Biestraat 3 in Gilze
Een melkveehouder aan de Biestraat in Gilze wil stoppen. Er zijn verkennende gesprekken geweest met de gemeente om er recreatiewoningen te starten. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het college is in principe bereid om mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

Stand van zaken motie “Lachgas is geen lachertje”
Tijdens de begrotingsvergadering op maandag 4 november 2019 heeft de gemeenteraad een motie “Lachgas is geen lachertje” ingediend en aangenomen. De gemeenteraad heeft hierin gevraagd om voor 1 april 2020 te onderzoeken of lachgas als genotsmiddel te verbieden is in het openbaar gebied en bij evenementen. Het college stelt de gemeenteraad voor om landelijke ontwikkelingen rondom een algeheel verbod van lachgas af te wachten en een eventueel verbod mee te nemen bij de eerstvolgende herziening van de APV.

College beantwoordt vragen over nieuwe bluswatervoorzieningen
Tijdens de gemeenteraadvergadering van 16 december 2019 is er geld beschikbaar gesteld om de komende jaren nieuwe bluswatervoorzieningen aan te leggen. In een memo geeft het college antwoord op de gestelde vragen.

Kaderbrief 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De Veiligheidsregio werkt samen met gemeenten, nutsbedrijven, waterschappen, bedrijfsleven en hulporganisaties. Zodra meerdere organisaties in touw komen bij een incident, zijn zij de verbindende factor. Maar het meeste werk zit in het voorkomen van rampen en crises. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de kaderbrief voor 2021 gestuurd aan de deelnemende gemeenten. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de kaderbrief.

Kadernota 2021 Diamant-groep
De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf (voorheen sociale werkvoorziening) en draagt bij aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De Diamant-groep heeft de Kadernota 2021 aangeboden. De Kadernota 2021 is een eerste aanzet voor de begroting 2021. Het college heeft geen opmerkingen bij de Kadernota en biedt de Kadernota aan aan de gemeenteraad.

Jaarrapportage 2019 Sociaal Domein
Ieder jaar maakt het college een rapportage over het Sociaal Domein. Het college heeft besloten om de inhoud van deze rapportage over het jaar 2019 vergelijkbaar te houden met de afgelopen jaren en voor de jaren daarna meer aandacht in de rapportages te besteden aan de ervaringen van inwoners zelf.

Regionale bundeling van een deel van de re-integratiemiddelen
In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant werken de gemeenten samen bij het plaatsen van werkzoekenden. Het college heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld.

Cijfers over gebruik sportcomplex Den Butter in 2019
Sportcentrum Den Butter is in mei 2018 in gebruik genomen. Het jaar 2019 is het eerste volle jaar van het gebruik. De gegevens over het gebruik van het zwembad en de sporthal zijn door Optisport, de exploitant van Den Butter, beschikbaar gesteld. Het college deelt de aantallen met de gemeenteraad.

Nieuw aangiftebiljet toeristenbelasting
Het college heeft een nieuw aangifteformulier toeristenbelasting vastgesteld.

Wijziging legesverordening 2020
Uit controle is gebleken dat in de Legesverordening 2020 enkele wijzigingen noodzakelijk zijn. Het college legt een wijziging van de Legesverordening 2020 voor aan de gemeenteraad.

Kaderbrief 2021 Regio Hart van Brabant
De Regio Hart van Brabant heeft de kaderbrief gestuurd aan de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief benoemt het bestuur van Regio Hart van Brabant de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de begroting 2021 wordt opgesteld. Het college neemt kennis van de kaderbrief en legt deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

Onderzoeksplan ‘college-onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid’
In een memo informeert het college de gemeenteraad over het onderzoeksplan ‘college-onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid’.