De gemeente Gilze en Rijen kijkt terug op een financieel bewogen jaar. In het voorjaar gaf de eerste tussentijdse rapportage een groot tekort aan op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023. Door in te zetten op duurzaam investeren en het maken van scherpe keuzes in de uitgaven, kwam de tweede tussentijdse rapportage uit op een positief saldo van € 164.000 in 2019 en een sluitend meerjarenperspectief. Eind 2019 moest de gemeente enkele grote eenmalige uitgaven doen, die bij de tweede tussentijdse rapportage nog niet te voorzien waren. Daarom sluit de gemeente 2019 af met een eenmalig negatief resultaat van € 1.674.000.

Onvoorziene eenmalige kosten
“Dankzij de tussentijdse ingrepen in 2019 hebben we weer grip gekregen op de gemeentelijke financiën. Helaas kregen we eind 2019 te maken met extra eenmalige kosten, die voortkomen uit externe factoren, waar we geen invloed op hebben. Daardoor was het onmogelijk en was de tijd te kort om deze kosten nog op te vangen in 2019. Het jaar was namelijk praktisch voorbij”, licht wethouder David Vermorken (Financiën) toe.

Het gaat om de volgende extra kosten:
• afwaardering niet in exploitatie genomen grond (528.000 euro)

• de aanhoudend lage rentestand maakt een aanzienlijke aanvullende storting in de pensioenvoorziening(oud-)wethouders noodzakelijk (902.000 euro)

• extra kosten voor de WMO (hulp bij het huishouden) door de aanzuigende werking van hetabonnementstarief, zonder dat deze volumegroei in het gemeentefonds gecompenseerd wordt (437.000 euro)

• extra uitgaven in de jeugdhulp (199.000 euro)

Uitdaging blijft
Dit maakt dat wethouder David Vermorken met een dubbel gevoel terugkijkt op het financiële jaar 2019. “De aanpak in 2019 heeft gewerkt. Helaas zie je dat door de onverwachte tegenvallers aan het eind van het jaar niet terug onder de streep. We hebben vorig jaar keuzes gemaakt om duurzaam te investeren en de gemeente de ruimte te geven om toekomstige tegenvallers op te vangen. We ontkwamen er niet aan om de gemeentelijke lasten te verhogen en toch behoren we nog steeds tot de vijf goedkoopste gemeenten van Nederland. Dit jaarrekeningresultaat betekent wel dat we in 2020 en de jaren daarna scherpe keuzes moeten blijven maken.”

Klik op deze link voor de jaarstukken Gemeente Gilze & Rijen 2019