Krappe meerderheid gemeenteraad stemt in met verhuizing naar Gilze

Afgelopen week kwam de gemeenteraad van Gilze en Rijen tweemaal bijeen. Maandag werd de perspectiefnota 2021 behandeld. Donderdag was de voorgenomen centrale huisvesting van de ABG organisatie in het Audax gebouw in Gilze belangrijkste punt van bespreking. Hierover bleken de standpunten van de raadsfracties ver uiteen te lopen.

PvdA vreest voor een ongedekte cheque
De raad van Gilze en Rijen werd nauwelijks tijd gegund om een goed oordeel te vormen over het voorstel van B&W om in te stemmen met centrale huisvesting van de ABG organisatie. Nu nog is deze verdeeld over de gemeentehuizen in Rijen, Alphen en Baarle-Nassau. Alle partijen waren het erover eens dat centrale huisvesting ten goede zal komen aan de effectiviteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Maar de beoogde efficiencywinst staat nog geenszins vast. Bovendien zijn aan de centralisatie in het Audax hoge kosten verbonden. Het gaat hierbij bovendien vooralsnog om de huur voor een periode van vijf jaar. De PvdA vreest dat de voorgespiegelde kosten veel te laag zijn geraamd en stemde daarom tegen het voorstel. Met de geringe financiële speelruimte van de gemeente vindt de PvdA de extra uitgaven onverantwoord.

PvdA presenteerde een goed alternatief
Om kosten te besparen en om tevens het monumentale gemeentehuis in Rijen nog een aantal jaren de huidige functie te laten behouden, presenteerde de PvdA een haalbaar alternatief voorstel. Bij het gemeentehuis kunnen tijdelijke kantoorunits worden geplaatst om de ambtenaren uit Alphen en Baarle-Nassau te kunnen opvangen. Het voorkomt dat al op 1 januari 2021 het gemeentehuis leeg komt te staan en de verdere toekomst van het gebouw ongewis is. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat het bestuurscentrum en de raadzaal in Rijen blijven en niet op een bedrijventerrein hun plaats vinden. Een amendement van de PvdA voor deze keuze kreeg geen steun. Kern’75, CDA en VVD schaarden zich nagenoeg zonder reserves achter het voorstel van het college. Een verzoek van hun om in het najaar duidelijkheid te krijgen over de efficiencywinst is volgens de PvdA mosterd na de maaltijd.

Baarle-Nassau stemt tegen de huisvesting in Gilze
Het uitgangspunt dat alle drie gemeenten voor de centrale huisvesting in Gilze moesten kiezen, is niet haalbaar gebleken. De raad van Baarle-Nassau heeft zich unaniem hiertegen uitgesproken. Hiermee is naar het oordeel van de PvdA de basis vervallen onder het voorstel. Als het ABG bestuur een andere optie wil kiezen, zal deze nu eerst moeten worden uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. Bovendien vindt de PvdA dat er wel een heel broos draagvlak is voor verhuizing naar Gilze. Immers de stemverhouding was 11 voor en 9 tegen.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl