Beste belanghebbende en geïnteresseerden,

Een hele tijd hebben jullie niks van ons als auditcommissie meetnet Gilze-Rijen vernomen. Het is niet zo dat er de afgelopen tijd niks gebeurt is maar het was nog onvoldoende om jullie hierover apart te informeren. Middels deze nieuwsflits willen we jullie graag bijpraten over de stand van zaken rondom het meetnet rondom de vliegbasis Gilze-Rijen. Deze stand van zaken hebben we grotendeels ook weergegeven in de laatste COVM-vergadering die 28 oktober j.l. digitaal uiteindelijk wel door is gegaan.

Nadat er geschikte meetpunten rondom de vliegbasis Gilze-Rijen bepaald zijn, zijn vanaf de zomer van 2019 de meetpunten ook daadwerkelijk geïnstalleerd. In eerste instantie zijn er 7 vaste meetpunten geplaatst en één mobiel meetpunt dat aan de rand van Tilburg staat. In het voorjaar van 2020 is het laatste mobiele meetpunt in Gilze ook opgeleverd waardoor er nu 9 meetpalen rondom de vliegbasis het geluid continu meten.

Als audit-commissie hebben we het afgelopen jaar waargenomen dat niet alle vliegbewegingen zichtbaar zijn op de flighttracker (https://glz.flighttracking.casper.aero/ ). Dit kwam in beginsel doordat de piloten niet altijd hun transponders aan hadden staan, hetgeen direct rond de basis niet vereist was. Dit is binnen defensie besproken en nu worden de transponders meer aangezet.
Helaas zijn nog niet alle vluchten zichtbaar op de flighttracker. Een gedeelte van de verklaring ligt in het feit dat de radar op vliegbasis Eindhoven, die de gegevens verzamelt voor de de flighttracker, heel laag vliegende vliegtuigen rondom de vliegbasis Gilze-Rijen niet goed kan zien. Als audit- commissie blijven we hier kritisch naar kijken en blijven we hierover met defensie in gesprek om zoveel mogelijk alle vliegbewegingen ook daadwerkelijk zichtbaar te laten zijn op de fighttracker. Het geluid van de vliegbewegingen die niet op de flighttracker zichtbaar zijn, worden wel gewoon door de microfoons geregistreerd, maar dan is de herkenning van het geluid als vliegtuiggeluid lastiger.

Als auditcommissie zijn we het afgelopen jaar daarnaast ook vooral in gesprek geweest over het rapporteren van de geluidmetingen. De meetresultaten die wij als auditcommissie graag willen zien in de maand- en jaarrapportages zijn tussen juli 2019 en juli 2020 doorgesproken in diverse overleggen met defensie, Casper en het NLR. In juli van dit jaar is over de inhoud van de op te stellen maand- en jaarrapportages consensus bereikt. Op dit moment is Casper samen met het NLR bezig om de maandrapportages voor de meetdata vanaf 1 januari 2020 zo goed mogelijk in te vullen. Afgelopen week hebben wij een conceptrapportage ontvangen die we op dit moment aan het bestuderen zijn. Deze conceptrapportage begint er wat ons betreft op te lijken, maar de rapportage is nog niet compleet en behoeft wat betreft de tabellen en grafieken nog verdere verduidelijking. Hopelijk kunnen we de komende tijd nog verdere vooruitgang boeken samen met defensie en Casper, om te komen tot een rapportage die we met jullie kunnen delen. Gebleken is wel dat we qua geluid en qua rapportage hier in Gilze-Rijen een hele andere situatie hebben dan geldt voor de andere meetnetten in Leeuwaarden en Volkel. Daar gaat het veelal over piekgeluiden van overkomende straaljagers, maar rondom onze vliegbasis zijn de bewegingen veel diverser en vraagt de registratie van het geluid om een verder ontwikkeling van de techniek achter het meetnet.

Vanuit de omgeving zijn er bij ons als auditcommissie ook een aantal vragen gekomen om de mobiele meetpunten op bepaalde locaties rondom de vliegbasis te plaatsen. De audit-commissie zal deze verzoeken zorgvuldig bekijken en een advies hierover geven, maar omdat we nog geen volledige meetrapporten hebben van de huidige meetpunten kunnen we, naar de mening van de auditcommissie, niet anders dan de mobiele meetpunten nog even te laten staan waar ze nu staan.

Tot zover de update van de auditcommissie meetnet vliegbasis Gilze-Rijen. Voor vragen of opmerkingen zijn we als auditcommissie per email te bereiken via suggestiesmeetnetgilzerijen@gmail.com

Namens de auditcommissie meetnet Gilze-Rijen,
Jeanine van Hapert, Vicky van Iersel, Michel van Boxtel en Joppe Leenaars