PvdA trekt opnieuw aan de bel en wil actieve rol gemeente

In maart 2022 vinden opnieuw verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. De PvdA Gilze en Rijen zal opnieuw(!) in haar programma voor de volgende raadsperiode centraal stellen dat in onze gemeente de bouw van betaalbare woningen prioriteit krijgt. Tot nu toe schiet hierin het college van B&W van K75-CDA-Gemeentebelang-VVD schromelijk tekort. Maar ook nu al kan de gemeente er werk van maken door zelf als bouwheer op te treden.

Groot tekort aan betaalbare woningen
In Gilze en Rijen stagneert de woningbouw al jaren. Er staan weliswaar enkele nieuwbouwprojecten op stapel, maar deze bieden onvoldoende soelaas voor de dringende behoefte aan bereikbare en betaalbare woningen. Het gaat hierbij vooral om (sociale) huurwoningen, ook voor middeninkomens en betaalbare koopwoningen voor starters en middeninkomens. PvdA raadslid Peter von Meijenfeldt zegt hierover: “Wij zien dat de krapte op de woningmarkt de mogelijkheden voor juist deze groepen vermindert. Huizenprijzen en huren stijgen en zijn daardoor onbereikbaar. Bovendien kunnen woningcorporaties geen kant op, onder meer door de verhuurdersheffing die ze moeten betalen aan het rijk”.

Rijksinitiatieven leiden niet tot het gewenste doel
In september 2019 gaf het rijk aan dat de komende jaren 2 miljard euro beschikbaar zou komen voor bouwinitiatieven voor starters en middeninkomens. Gemeenten en woningcorporaties zouden worden gestimuleerd om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Helaas is de wens de vader van de gedachte gebleven.
Peter von Meijenfeldt vervolgt: “Er is weliswaar ook een vrijstelling gekomen van de verhuurdersheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen, maar ook hierbij zien wij weinig initiatieven. Kortgeleden heeft de PvdA aan B&W voorgesteld om dergelijke woningen mogelijk te maken voor starters en zogenaamde spoedzoekers”.

Gemeente kan zelf initiatieven nemen
Initiatieven voor nieuwbouwplannen liggen doorgaans bij ontwikkelaars. De praktijk toont aan dat woningbouw voor sociale huur, starters en middeninkomens te weinig rendement oplevert. “Dit zal zonder ingrijpende maatregelen op rijksniveau de komende jaren niet veranderen”, aldus Peter von Meijenfeldt. “Woningcorporaties moeten meer lucht krijgen door het afschaffen van de verhuurdersheffing. De gemeente kan zelf een verhuurdersheffing gaan opleggen aan particuliere verhuurders en de woningcorporatie steunen door grondposities te verwerven en voorrang te geven bij het bouwen. En als gemeente bij een blijvende stagnatie ook zelf de rol van bouwheer op zich nemen. Zodat snel en doelgericht kan worden ingespeeld op de groepen woningzoekenden die nu niet aan bod komen. Dit vraagt wel om een actieve rol van de gemeente op de grondmarkt, om zodoende over voldoende bouwgrond te kunnen beschikken. Het brengt onze gemeentelijke woonagenda ook dichter bij onze inwoners”. De PvdA Gilze en Rijen zal er sterk op aandringen dat de raad nog dit jaar een raadsbrede discussie zal voeren over de gemeentelijke woonagenda voor de komende jaren.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl