In Gilze en Rijen zijn op dit moment geen grootschalige mestfabrieken toegestaan. In 2017 heeft de provincie namelijk besloten dat grootschalige mestfabrieken alleen thuis horen op bedrijventerreinen van een zware categorie. In Gilze en Rijen hebben we zulke industrieterreinen niet. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant wil echter grote mestfabrieken ook gaan toestaan op andere industrieterreinen en in het buitengebied. Ook voor onze gemeenten zijn er drie locaties in beeld. D66 Gilze en Rijen vindt dat een slecht plan.

Oproep aan gemeenteraad
D66 roept daarom de gemeenteraad op om niet mee te werken aan grootschalige mestbewerkingsinstallaties in de gemeente. De PvdA en Groen Gilze en Rijen ondersteunen de oproep en zijn mede indieners van de motie die afgelopen maandagavond 29 maart ingediend en besproken is in de gemeenteraad. Zie hier de tekst van de motie.
In de raad is afgesproken om deze motie nog even aan te houden, en dit onderwerp breder te bekijken. Dat gaan we doen in de komende commissievergadering Ruimte, waarna de motie weer terug komt in de gemeenteraad ter besluitvorming.

Ongezond en hinderlijk
“Grootschalige mestfabrieken horen niet thuis in het buitengebied. Ze zorgen onder meer voor stank en gezondheidsrisico’s door infecties en zoönose. Onderzoeken van onder andere de Brabantse Milieu Federatie tonen aan geurhinder tot wel op 3 kilometer van een mestfabriek ervaren wordt door inwoners. Ook het risico dat virussen en bacteriën via mesttransport van de ene plek naar de andere verspreid worden is groot. Bovendien leidt het transport van mest tot extra verkeersbewegingen en veiligheidsrisico’s. En dan hebben we het nog niet gehad over de toename van fijnstof en stikstofdepositie, die een zware wissel trekken op natuur en mens” aldus Antonet Krol, raadslid voor D66 en initiatiefnemer van de motie.

Grootschalige mestbewerking is niet passend in buitengebied
Grootschalige mestfabrieken staan daarnaast haaks op het streven naar een circulaire landbouweconomie en zijn landschappelijk niet passend in het buitengebied. Krol: “Wij zien dat andere gemeenten in Brabant, zoals Drimmelen en Woensdrecht de deur dichtgooien voor de verplaatsing van het probleem van de ene kant van de provincie (Oost-Brabant) naar de andere kant, en wij willen dit voorbeeld kracht bijzetten. Dat wil niet zeggen dat we niet willen helpen het probleem mee op te lossen, maar dit is geen oplossing”.

Binnenkort provinciebesluit
Naar verwachting stelt Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant half april een plan MER mest vast. Hierin heeft GS al een aantal zoekgebieden voor locaties voor grootschalige mestbewerking gemarkeerd of gaat deze markeren. De aanwijscriteria zijn tot op heden onbekend, maar er zijn, zoals het er nu naar uitziet, drie locatie in Gilze en Rijen in beeld.
Boeren die hun eigen mest op eigen locatie bewerken vallen niet onder grootschalige mestbewerking. D66 wil het buitengebied leefbaar, groen en gezond houden, zodat het een plek is voor iedere inwoner om te relaxen en weer op nieuwe energie op te doen. En niet om ziek te worden.