Als reactie op gemeentelijke woningbouwplanning

De raadscommissie Ruimte bespreekt deze week de uitvoeringsagenda voor 2021 van de woningbouw in onze gemeente. Altijd een belangrijk moment omdat het inzicht geeft in de woningtypes die zijn gepland binnen diverse nieuwbouwprojecten. Volgens de PvdA ligt ook dit jaar de nadruk weer teveel op nieuwbouw in de duurdere segmenten. Terwijl juist bij de doelgroepen starters, jeugd en ouderen de grootste behoefte bestaat aan betaalbare woningen.

Stijging huizenprijzen lijkt onstuitbaar
Niet alleen de grondprijs en de bouwkosten bepalen de prijs van nieuwbouwwoningen. Vooral de grote vraag naar woningen speelt een overheersende rol. Ontwikkelaars kunnen hierdoor vaak exorbitant hoge koop- of huurprijzen vragen. Hierdoor stagneert ook de doorstroming. Ouderen blijven honkvast en ook de uitstroom vanuit sociale huurwoningen stokt, door het ontbreken van betaalbare nieuwbouwwoningen. Met name starters en jeugdigen kunnen moeilijk een huis krijgen.

Teveel nieuwbouw in duurdere segment
In de planning voor 2021 met bijna 300 nieuwbouwwoningen en -appartementen (maar ook voor 2022 met bijna 270 woningen) is slechts een zeer bescheiden deel gericht op doelgroepen waarbij juist de grootste behoefte bestaat aan betaalbare woningen: starters, jongeren en ouderen. En dat geldt ook voor de jaren erna. Een zure appel derhalve voor grote groepen woningzoekenden die we juist in onze eigen gemeente graag willen huisvesten.

Actievere rol voor gemeente
PvdA woordvoerder Jack Adriaensen zei hierover dan ook terecht in de commissie: “Een veel en veel actievere rol van de gemeente is nodig in het aanpakken van de woningnood bij deze doelgroepen. De gemeente moet daarom wat ons betreft het roer zelf in handen nemen. En alle mogelijke middelen inzetten om de gewenste toevoeging aan de woningvoorraad te bereiken. Een goed voorbeeld is de gemeente Zaanstad”.

Woningnood
Met wachttijden tot 11 jaar voor een sociale huurwoning is de woningnood in Zaanstad huizenhoog. Koopwoningen onder de 2 ton zijn er niet meer. Vooral de middeninkomens (tussen 32 en 45 duizend euro) vallen hierbij tussen de wal en het schip. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning en te weinig om te kunnen kopen. Noodgedwongen blijven zij vaak wonen in een sociale huurwoning. En dat speelt ook in Gilze en Rijen.

Zaanstad geeft goede voorbeeld
In Zaanstad bepaalt nu de gemeente in een bestemmingsplan waar en voor wie koopwoningen worden gebouwd. De huisvestingsverordening maakt het bovendien mogelijk om voorrang te geven aan kopers die een sociale huurwoning achterlaten. De gemeente biedt hiernaast faciliteiten voor de huur van grond en voor een periodieke aflossing en afkoop van hypotheek- en grondkosten. Speculatie met de sociale koopwoningen is niet mogelijk. Doorverkopen kan 10 jaar alleen plaatsvinden aan kopers in dezelfde doelgroep.

Woningbouwimpasse doorbreken
De PvdA Gilze en Rijen wil dat de gemeente naar oplossingen zoekt zoals het voorbeeld van Zaanstad. En tevens een actieve rol voor de gemeente door zonodig zelf te gaan ontwikkelen. Wethouder Diepstraten gaf echter al te kennen dat het zittende college hiertoe niet bereid is. De PvdA werkt daarom aan een eigen voorstel om de woningbouwimpasse te doorbreken. Zowel het ‘model Zaanstad’ als het eigen initiatief wordt nader toegelicht op maandagavond 26 april tijdens een webinar over het thema ‘woningbouw in Gilze en Rijen’.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl