Onlangs stelde de gemeenteraad het beleidsplan “Gilze en Rijen beweegt” vast. Dit plan beoogt om het kader voor het sport- en beweegbeleid te formuleren voor de komende vier jaar, maar slaagt daar niet in. Het blijft bij het uitspreken van vrome wensen (“meer sportstimulering”, “bevorderen inclusiviteit”, “uitdagende openbare ruimte”) zonder aan te geven hoe we dat concreet gaan bereiken. Een kans voor open doel gemist! Bovendien werden de betrokken organisaties, sportverenigingen, scholen en anderen die sport aanbieden, niet betrokken bij de totstandkoming van deze nota. Ook dat is een flater van jewelste die wethouder Vermorken (VVD) ter harte kan nemen. Ook worden de echte keuzes vooruitgeschoven. Redenen genoeg voor D66-fractievoorzitter Frits van Vugt om wethouder Vermorken in de raad daarover stevig aan de tand te voelen. Wij deden het voorstel om de sportnota voorlopig te parkeren en alle missers te herstellen. Toen dit het niet haalde, stemde D66 tegen deze onvoldragen en daarom teleurstellende nota.

Wat was de bedoeling?
Dat het tijd werd om een beleidsplan te schrijven, daar is iedereen het wel over eens. Met de bedoeling om het sporten en bewegen verder te stimuleren, omdat dat goed is voor iemands gezondheid en welbevinden. En het gezamenlijk sporten heeft onmiskenbaar ook een sterke sociale functie. Bovendien zijn er in de loop der jaren diverse nieuwe sport- en beweeginitiatieven bijgekomen, het subsidiebeleid is drastisch aangepakt en er kwamen nieuwe sportaccommodaties bij – dus redenen genoeg om het beleid te evalueren en zonodig te herijken. Maar dit laatste is bij dit beleidsplan niet gebeurd. Het plan geeft weliswaar een prima overzicht van het huidige beleid en inzicht in de kosten van de afzonderlijke accommodaties, maar geeft geen concrete handvatten hoe dit beleid zodanig wordt aangepast dat de ambities over 4 jaar gehaald worden. In de commissievergadering Samenleving had Kitty van Noort (D66) al aangegeven dat belangrijke kwesties niet aan de orde komen, maar worden doorgeschoven. Dat zijn evenzovele gemiste kansen van wethouder Vermorken (VVD). Feitelijk verandert er door de sportnota niks of niet veel. Voor de belangrijkste zaken zijn nl. nog besluiten nodig.

Aanpassing tarieven?
Een voorbeeld daarvan is het tarievenbeleid. Het huidige beleid is dat het huurtarief voor de verenigingen is afgeleid van de kostprijs. In het plan is te lezen dat de binnensporthuur 28% van de kosten voor zijn rekening neemt, tegenover 13% bij de buitensport. Een herziening van de tarieven had al in 2018 gebeurd moeten zijn, maar ligt er nog niet. Dit wordt nu weer vooruitgeschoven naar 2022, zodat er voor alle verenigingen onzekerheid blijft over de toekomstige tarieven. Ook dat is dus een gemiste kans van wethouder Vermorken.

Subsidiebeleid moet op de schop
Anderhalf jaar geleden bleek uit de evaluatie van het subsidiebeleid dat er sportverenigingen zijn die in financiële problemen zijn gekomen. Frits van Vugt (D66): “Met deze evaluatie is nog steeds niks gedaan door het college van B&W. Dat wordt onderhand tijd, vinden wij. Het nieuwe subsidiebeleid betekent voor enkele verenigingen een achteruitgang vergeleken met vroeger. Terwijl de verenigingen door corona toch al minder inkomsten hebben. Ook nu blijkt er nog steeds niks met die evaluatie te zijn gedaan.”
Bij de begrotingsbehandeling voor 2021 heeft D66 samen met GGR een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om het subsidiebudget met € 50.000 te verhogen. Daarmee zouden alle knelpunten (incl. die waar geen compensatieregeling voor is) opgelost kunnen worden. Helaas steunden de andere partijen (Kern’75, CDA, VVD, Gemeentebelang en PvdA) ons voorstel niet. Maar we hopen straks wel op voldoende steun om onze verenigingen – die het echt nodig hebben – extra te helpen.

“Voor u, zonder u” – zo lijkt het gemeentelijk motto
Ook vindt D66 het opmerkelijk dat de sportverenigingen, scholen en andere organisaties die zich bezighouden met sport en bewegen niet betrokken zijn bij het opstellen van dit beleidsplan. Wij stellen ons burgerparticipatie anders voor! Zeker nu scholen en verenigingen de dragers zijn van een goed sportklimaat. Zelfs was de nota nog niet naar de verenigingen of scholen gestuurd, op het moment dat de gemeenteraad deze behandelde. Wederom een gemiste kans van wethouder Vermorken en zijn ambtenaren.

Buurtsportcoach en sportloket
Wel is D66 blij met het voornemen om extra uren buurtsport te gaan financieren en een digitaal sportloket te ontwikkelen. Maar geld hiervoor is er nog niet, dat is o.a. afhankelijk of dat Baarle-Nassau en Alphen-Chaam mee gaan doen. Jammer dat ook dat tevoren niet is kortgesloten, want dan hadden er tenminste concrete verbeteringen in het plan gestaan.

Oproep aan sportverenigingen en andere belanghebbenden
Wij roepen verenigingen op om ons te laten weten wat ze van de sportnota vinden. Welke zaken missen ze, welke moeten op korte termijn opgelost worden en waar heeft men andere ideeën over? Wij horen dit graag, want dan kunnen we deze input gebruiken voor de nog op te stellen Uitvoeringsagenda.
Ook willen we graag horen of ze door het nieuwe subsidiebeleid of door de beperkende maatregelen vanwege corona (financieel) in de problemen komen. Ook vragen wij hen om hun ervaringen met de gemeente m.b.t. de corona-compenserende regeling aan ons door te geven. Voor uw reactie kunt U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl