Ruim twee jaar geleden stemden alle partijen in de gemeenteraad van Gilze-Rijen, via een motie, in met de komst van het Tilburgse ‘werklandschap’ Wijkevoort. In de motie van november 2018 had de raad slechts twee wensen bij Wijkevoort: een ruime groene buffer met onze gemeente (langs de burgemeester Letschertweg) en geen concurrentie met ons eigen bedrijventerrein Midden Brabant Poort. Op het ontwerp-bestemmingsplan kan nu gereageerd worden. De (meerderheid van de) gemeenteraad doet nu alsof ze die motie van 2018 zijn vergeten: door kritiek te hebben op zaken die toen al bekend waren. Of door onjuiste argumenten. Daarom dient D66 een eigen zienswijze in.

Slapende fracties
Na de raadsmotie van 2018 werd het stil. Alleen D66 vroeg nog diverse malen naar de ontwikkelingen van Wijkevoort, en aandacht voor de groene buffer. De andere fracties zwegen. Totdat ze vorig jaar, na twee jaar, wakker schrokken, omdat sommige Tilburgse inwoners zich zorgen maakten. Vijf raadsfracties verklaarden ineens richting Tilburg tegen Wijkevoort te zijn en drongen aan op uitstel. Inmiddels had Tilburg het plan al fors verbeterd door o.a. 6,5 hectare extra natuur toe te voegen, de “sprong over de Leij” eruit te halen en meer groen en water in te passen. D66 Gilze en Rijen had desondanks nog wat wensen. Frits van Vugt (D66): “Daarom hebben wij in september 2020 een brief gestuurd naar Tilburg en gevraagd om:
1. een bredere groene buffer aan de grens met Gilze;
2. een veilige Oude Hultenseweg (voor o.a. onze scholieren die naar de Reeshof fietsen);
3. en meer aandacht voor recreatiemogelijkheden.
Dit leek ons beter dan aan te sluiten bij de negatieve brief die de vijf fracties toen naar Tilburg schreven. Die werd daar als “visieloos” door de Tilburgse raad opzij geschoven. Onze brief kreeg wel een goed onthaal, omdat die constructief aangaf waar er nog wel verbeteringen nodig waren.”

Aangepast plan
De plannen zijn inmiddels door Tilburg verder aangepast, en daar kan via ‘zienswijzen’ nu op gereageerd worden. De fracties van PvdA, Kern ’75, CDA en Gemeentebelang schreven vorige week een zeer kritische zienswijze. Daarmee wilden deze partijen nog steeds doen voorkomen alsof ze tegen de aantasting van de natuur en de ‘verdozing’ van het landschap strijden. Terwijl ze in 2018 al wisten dat het oorspronkelijke weidelandschap verdwijnt en er grote hallen gaan verrijzen. Nu doen ze alsof dit allemaal nieuw is. Hun zienswijze negeert dat ze eerder al akkoord zijn gegaan met de essentie van de plannen. En ze vergeten ook dat de ontwikkelplannen voor Wijkevoort inmiddels zelfs beter zijn dan de oorspronkelijke. En ze leveren veel nieuwe arbeidsplaatsen voor de regio op.

Draaikontenpolitiek
Wat ook vreemd is, is dat deze partijen – ondanks al hun kritiek – toch instemmen met de ontwikkeling van Wijkevoort. Naar buiten toe vertelt men een ander verhaal. Maar deze kritische zienswijze is niet geloofwaardig en D66 verwacht dat deze daarom geen kans van slagen heeft en zelfs averechts kan werken. Van Vugt: “Over een aantal punten zijn we het wel met elkaar eens – namelijk: de groene buffer in de zuidwesthoek en de veiligheid van de Oude Hultenseweg. Bij een aantal andere opmerkingen zoals over de bouwhoogte slaan ze ons inziens echter door”. D66 vraagt Tilburg om niet te bouwen boven 15 m. En hoewel Tilburg al heeft toegezegd om hier terughoudend mee om te gaan, willen de andere fracties hier nu, in tegenstelling tot in 2018, veel verder in gaan. Eisen die vanuit Gilze-Rijen nooit eerder zijn gesteld. D66 vindt dat onzorgvuldig en besloot daarom niet mee te gaan met deze doorzichtige draaikontenpolitiek. De VVD en GGR hadden ook zo hun twijfels, maar gingen uiteindelijk wel mee met de voorgestelde zienswijze. Van de VVD helemaal vreemd, want die hadden al 2 ½ jaar niks van zich laten horen.

Toename verkeer
Ook maken de vier fracties in hun zienswijze nu bezwaar tegen het risico op een toename van verkeer. Maar vergeten ze maar even dat ze – toen ze instemden met Wijkevoort in 2018 – al lang wisten dat zo’n nieuw bedrijventerrein meer verkeersbewegingen met zich meebrengt en dus meer uitstoot van gassen en zo. Recente berekeningen laten zien dat de gezondheids- en milieuwaarden daarvan ruim binnen de normen blijven. Van Vugt: “Dit zijn dus krokodillentranen om de boel erger voor te stellen. Zeker omdat dezelfde partijen eerder besloten de oude rijksweg (N282) te verbreden om verkeer sneller af te wikkelen. Zo’n vierbaans- i.p.v. tweebaansweg trekt ook extra verkeer aan”.

Eigen zienswijze
Van Vugt: “Wij verwachten dat de zienswijze (= reactie naar Tilburg) die nu door de meerderheid van de raad wordt ingediend niet serieus genomen wordt. Deze is namelijk op diverse punten onjuist onderbouwd en in strijd met de motie uit 2018. Bovendien wordt het recreatieve aspect vergeten. D66 dient nu een eigen zienswijze in, die een positief effect kan hebben voor onze inwoners.” Zelfs de voorzitster van de stichting Gilze Hulten Open landschap, Melanie Boogers, vindt de eigen zienswijze van D66 een goede zaak.

Opmerkelijk: tussen Rijen en Hulten is een groot distributiecentrum gepland
Na de raadsvergadering over Wijkevoort werd bekend dat tussen bedrijventerrein de Haansberg, aan de oostkant van Rijen, en Hulten een 4 hectare groot distributiecentrum wordt ontwikkel. Destijds is aan de inwoners van Hulten beloofd dat er een groene buffer zou blijven met dit bedrijventerrein. “Door er nu een groot distributiebedrijf te willen toestaan, verbreekt het gemeentebestuur deze belofte – zo vindt Van Vugt. “Heel hypocriet van de collegepartijen Kern’75, CDA, Gemeentebelang en de VVD om nu een stuk open landschap te bebouwen terwijl men dat juist Tilburg verwijt. Bovendien verwijt men Tilburg zich niet te houden aan de afspraken voor de grootte van bedrijfsterreinen, terwijl Gilze-Rijen zich daar zelf nu niet aan houdt.”
Bovendien bevreemdt het hem dat B&W een logistiek bedrijf toe willen laten aan de oude rijksweg tussen Tilburg en Breda (de N282), terwijl daar al veel te veel verkeer is: “Juist om de filevorming van en naar Rijen op te lossen, ligt er het plan om de N282 qua rijbanen te verdubbelen, maar dat effect gaat grotendeels verloren, als er nu een groot logistiek bedrijf pal aan de N282 wordt gevestigd. Ook vreemd omdat verkeersdrukte richting Wijkevoort als argument wordt gebruikt”.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl