Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot en de mensen die er wonen, maken Gilze en Rijen tot een dynamische en veelzijdige gemeente. De vier dorpen hebben ieder een eigen karakter en hebben uitstekende voorzieningen. De ontwikkeling van de gemeente staat centraal in de perspectiefnota. De perspectiefnota 2022 is de eerste stap die de gemeente zet in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze meerjarenbegroting stelt de gemeenteraad in dit najaar vast. In deze perspectiefnota geeft het college de veelzijdig en dynamische opgaven voor de komende jaren weer. De behandeling van de perspectiefnota en het debat in de gemeenteraad is voorzien op maandag 12 juli 2021.

In de perspectiefnota stelt het college de gemeenteraad voor om de begroting ondermeer op de volgende onderdelen bij te stellen:

Extra impuls: meer woningen bouwen
Op basis van de woonvisie ‘Wonen in Gilze en Rijen, doorstromend, duurzaam en divers’ uit 2019 is een inhaalslag gestart om nieuwe woningen te bouwen. Landelijk en dus ook in onze gemeente neemt de druk op de woningbouwopgave steeds verder toe. Dit wordt mede ingegeven door de demografische ontwikkelingen: vergrijzing, mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen, globalisering en meer eenpersoonshuishoudens. Daarom stelt het college voor om hier in ABG-verband extra capaciteit op in te zetten en maken we als Gilze en Rijen middelen vrij om meer te bouwen.

Meer focus op onze duurzame opgave
De wettelijke taak van gemeenten in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs wordt steeds pregnanter. Veel moet lokaal bepaald en geregeld worden, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Dat doen we omdat ook volgende generaties nieuwe kansen en mogelijkheden verdienen. De Regionale Energie en Klimaat Strategie en het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen zijn daarbij leidend. Vanaf 2022 vraagt dit van het kernteam duurzaamheid extra inzet.

Investeren in een nieuwe skatebaan in Rijen
De skatebaan in Rijen is een van de vele voorzieningen die we als gemeente bieden. Jongeren waarderen deze voorziening. De skatebaan aan de Monseigneur Ariënsstraat moeten we vanwege de herontwikkeling van dit gebied verplaatsen. Daarbij is de skatebaan toe aan vernieuwing. De huidige voldoet niet meer aan de veiligheidseisen voor speelvoorzieningen. Een werkgroep met daarin het jongerenwerk, de coördinator van de Cultuurplaats en enkele jongeren is aan de slag gegaan met plannen voor een nieuwe skatebaan in Rijen. Om de plannen verder uit te werken en de skatebaan te realiseren, stelt het college geld beschikbaar in de Perspectiefnota 2022.

De Omgevingswet komt eraan
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. In de jaren vanaf 2022 hebben gemeenten dan de opdracht om stap voor stap aan de nieuwe wetgeving te gaan voldoen. Als gevolg van de nieuwe Omgevingswet worden de kleinere bouwwerken vergunningsvrij. Dit leidt tot minder inkomsten voor omgevingsvergunningen. Daarnaast leidt dit ook tot minder kosten, aangezien we sommige toetsen uitbesteden. De effecten zijn verwerkt in deze nota.

De Wet inburgering komt eraan
Per 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering. In deze wet staat het zo snel mogelijk integreren en participeren in de samenleving, het liefst via betaald werk, centraal. De gemeente bereidt zich voor op de nieuwe wet. Daarvoor heeft de gemeenteraad onlangs het beleidskader inburgering vastgesteld.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang komt eraan
Landelijk is afgesproken om de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te decentraliseren naar alle gemeenten van Nederland. Voor Gilze en Rijen betekent dit dat de centrumgemeentetaak bij de gemeente Tilburg afgebouwd wordt en dat we hiervoor zelf verantwoordelijk worden. Er wordt uitvoering gegeven aan een regionale plan van aanpak.

Solide financieel beleid: reëel begroten
Gilze en Rijen blijft een gemeente met een hoog voorzieningenniveau. Dit wordt ook zeer gewaardeerd door onze inwoners, zo blijkt uit de burgerpeiling. Of het nu gaat om de perspectiefnota, de begroting of de tussentijdse rapportages, steeds stelt het college de vraag: moeten we meer reserveren of kunnen we meer investeren? Wij blijven steeds oog houden voor het evenwicht tussen een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en een gezond weerstandsvermogen volgens de uitgangspunten die in de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021 zijn vastgelegd. Lage gemeentelijke lasten voor onze inwoners blijven daarbij het uitgangspunt.

Meer geld voor jeugdzorg
Een groot deel van onze inkomsten komt van de landelijke overheid en gebruiken we om wettelijke taken uit te voeren. Het aantal wettelijk taken neemt toe en de lokale beleidsvrijheid neemt af. Tegelijkertijd krijgen we steeds minder geld via het gemeentefonds om deze taken uit te voeren. Eind mei concludeerde de arbitragecommissie dat er de komende jaren extra geld naar de gemeenten moet. Het is nu aan het huidige kabinet om de uitkomst van deze arbitragezaak onvoorwaardelijk en meerjarig over te nemen. De extra middelen voor de jeugdzorg voor 2022 en volgende jaren hebben we om die reden nog niet ingeboekt.

Meer geld uit Den Haag?
Een onzekere factor is en blijft helaas de herverdeling van het gemeentefonds en tekorten voor het sociaal domein. In de lobby richting het Rijk werken we goed samen met de gemeenten in Hart van Brabant om hierover een krachtig signaal aan Den Haag te geven.