Ons klimaat verandert in rap tempo. De gevolgen: hitte, verdroging en wateroverlast. De laatste jaren zijn we hiermee ook in onze gemeente geconfronteerd. Overstappen op groene energie (wind, zon, aardwarmte, etc.) is nodig. Het omzetten van grijze elektriciteit in groene elektriciteit is een onderdeel hiervan. Hoe we dat in onze gemeente willen doen staat in de Handreiking zonne-energie. Deze wordt in de raadsvergadering van 11 oktober a.s. vastgesteld. D66 is blij met de huidige eensgezindheid in de raad dat we eerst de daken moeten benutten, voordat we zonnepanelen op land(bouwgrond) plaatsen, een standpunt dat de fractie van D66 al jaren bepleit.

Voorkom lelijke zonnevelden in het buitengebied
Antonet Krol, raadslid D66: “Al sinds wij in de gemeenteraad zitten pleiten wij er al voor om eerst de (bedrijfs)daken vol te leggen, voordat we kostbare landbouwgrond inzetten. Wij streden er daarom ook voor om de zonneladder, zoals deze regionaal is afgesproken te volgen: “eerst zon op dak en daarna pas zon op land bekijken”. Wij hebben daar een aantal redenen voor:
• landbouwgrond is nu en in de toekomst heel hard nodig voor onze voedselproductie;
• onze flora en fauna staan al heel erg onder druk;
• zonnevelden staan op plaatsen waar de grond goedkoop is (meestal het platteland). En daar is het elektriciteitsnetwerk juist dunnetjes: Enexis heeft gewoon te weinig netwerk en aanpassen duurt erg lang. Gevolg: boeren, bedrijven, woonwijken en supermarkten die graag zonnepanelen op het dak willen, kunnen niet meer aangesloten kunnen worden op het net. En die gaan voor D66 vóór op de commerciële zonnevelden.

Wethouder Zwarts voorbarig bezig met zonnevelden
Ondanks bovenstaande bezwaren was wethouder Zwarts (Gemeentebelang) al in gesprek met commerciële partijen over zonnevelden o.a. bij Toxandria. Gelukkig zijn alle fracties in de raad het inmiddels met ons eens dat we eerst de daken moeten benutten en daarna pas kijken naar zonnepanelen op landbouwgrond. Waar en hoe dat het beste kan zullen we de komende 2 jaar moeten uitzoeken. Dan kijken we opnieuw of zon op land nodig is. D66 heeft daarom gevraagd de voor- en nadelen van kleine versus grote zonnevelden in kaart te brengen. D66 ziet ook versnippering van ons buitengebied als risico van kleine zonnevelden.

Iedereen moet mee kunnen doen
Krol: “Wij zijn blij met de Handreiking zoals deze er nu ligt, na onze opmerkingen. Wel maken we ons nog wat zorgen over de sociale participatie. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Verder zijn wij van mening dat bomen kappen voor zonnepanelen in strijd is met ons bomenbeleid. Wel staan wij open voor een ruime compensatie van een enkele boom in de landschappelijke inpassing. Deze compensatie moet dan vooraf plaatsvinden”.

Vragen of meer info?
U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl. Ook te volgen via onze website: gilze-rijen.d66.nl, Facebook en Instagram.