De hoge energiekosten treft niet alleen inwoners maar ook verenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties hard. Het rijk heeft hiervoor in de najaarsnota extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Het CDA Gilze en Rijen is van mening dat dit geld ook daadwerkelijk hieraan moet worden besteed en dient daarom tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar hierover een motie in.

Energiecompensatie
De energierekening stijgt ook voor maatschappelijke voorzieningen, cultuurinstellingen en verenigingen fors. Steeds meer van hen komen daardoor in financiële nood. Gelukkig krijgen gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke instellingen te compenseren voor hoge kosten. Het gaat om zo’n 300 miljoen euro voor de periode 2023-2025. Voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot ca. 400 miljoen euro.

Vrij te besteden
De extra middelen vanuit het rijk komen terecht in het gemeentefonds en het provinciefonds en zijn daardoor vrij te besteden. Gemeenten en provincies kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt. Maar het geld is niet geoormerkt en kan dus ook voor andere doeleinden worden ingezet.

Motie CDA
Het CDA vindt het belangrijk dat het geld dat de gemeente hiervoor ontvangt ook daadwerkelijk terecht komt bij verenigingen en culturele- en maatschappelijke organisaties die te lijden hebben onder de hoge energiekosten. Zij vervullen een onmisbare maatschappelijke rol. Het is onwenselijk als er een kaalslag zou ontstaan omdat de energielasten niet meer langer te dragen zijn. We moeten voorkomen moet dat leden en met name kinderen hun abonnement bij bijvoorbeeld een sportvereniging zouden moeten opzeggen omdat het lidmaatschap te duur wordt. Het CDA zal via een motie het college verzoeken de aanvullende financiële middelen in te zetten voor steun aan maatschappelijke voorzieningen en verenigingen in onder meer sport en cultuur.

Contact met het CDA kan via fractievoorzitter@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl

Janet Frankemölle
Fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen