Op 5 april ondertekenden de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en Leystromen de prestatieafspraken 2023/2024. In deze afspraken geven gemeenten en Leystromen aan hoe zij de komende periode gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan het woonbeleid van de gemeenten. Afspraken die voortkomen uit de onlangs ondertekende regionale woondeal maken onderdeel uit van de nieuwe prestatieafspraken.

Verschillende woonbehoeften
Een belangrijke opgave blijft de beschikbaarheid van sociale en betaalbare huurwoningen. Wethouder Janneke van de Laak: “In Baarle-Nassau is bijvoorbeeld grote behoefte aan meer sociale huurwoningen. We hebben afgesproken dat Leystomen de bouw van 24 huurappartementen voorbereidt in het plan De Croon II en voor het plan Loveren fase 2 onderzoekt of er tussen de 20 en 40 huurwoningen kunnen worden gebouwd.”
Gemeenten en Leystromen zien dat de woonbehoefte verandert en meer divers is geworden. Daarom maakten de drie gemeenten afspraken over woningen voor verschillende doelgroepen. Denk daarbij aan flexibele woonvormen of wonen in combinatie met zorg en/of begeleiding. Leystromen stelt 15 procent van de vrijkomende woningvoorraad beschikbaar voor bijzondere doelgroepen. Wethouder Corné Machielsen: “In Gilze en Rijen gaan we samen met Leystromen onderzoeken of het haalbaar is 50 tot 100 flexwoningen te bouwen.” “In Alphen worden dit jaar 12 sociale huurwoningen opgeleverd en gaan we samen met Leystromen op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Ook onderzoeken we samen de haalbaarheid om 5-10 flexwoningen te bouwen.”, vult wethouder Erik Wilmsen aan.

Ruimte om bij te sturen
De prestatieafspraken zijn van toepassing op 2023 en 2024. Leystromen en gemeenten hebben afgesproken komend najaar een tussenbalans op te maken en knelpunten te benoemen. Dat heeft als voordeel dat eventuele problemen niet pas worden aangepakt bij het opstellen van de afspraken voor 2025. Ook wanneer er woonwetten of -regels veranderen bespreken de betrokken partijen wat dit voor de gemaakte afspraken betekent. “De opgave in de drie gemeenten is groot en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Daarom is het goed om met elkaar in gesprek te blijven over de uitvoering van de prestatieafspraken en waar nodig bij te sturen.”, licht directeur-bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam van Leystromen toe.

Over de prestatieafspraken
De kerntaak van wooncorporaties is zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Afspraken over bijvoorbeeld het aantal beschikbare woningen, de betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid van de sociale woningvoorraad en de directe leefomgeving worden per gemeente vastgelegd in de prestatieafspraken