Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 21 januari 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Gemeente maakt bezwaar tegen uitspraak grondkamer over glysofaat in pachtgronden

De gemeente heeft grond in bezit waar in de toekomst mogelijk huizen of bedrijven worden gebouwd. In afwachting van de ontwikkeling van bouwplannen verpacht de gemeente deze gronden. Boeren kunnen er dan bijvoorbeeld tijdelijk gewassen op verbouwen. De gemeente wil de grond graag schoon houden. Daarom heeft de gemeente in de pachtovereenkomsten voor 2020 voor de gemeentelijke landbouwgronden een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende middelen opgenomen. De Grondkamer is van oordeel dat dit verbod buitensporig is op grond van de bepalingen uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente gaat in beroep tegen deze uitspraak van de grondkamer.

Nieuwe stap gezet in herontwikkeling bedrijfslocatie aan de Rector Buijselstraat in Rijen
In maart 2019 nam het college van B&W een positief principebesluit over de herontwikkeling van de KIN-locatie aan de Rector Buijselstraat in Rijen met woningbouw. Het toen voorgelegde plan was echter niet akkoord. Het college gaf randvoorwaarden mee voor een nieuw plan. De ontwikkelaar heeft het plan aangepast. Het college stemt onder voorwaarden in met het aangepaste plan, met als richtgetal 35 woningen. De projectontwikkelaar kan nu een bestemmingsplan voorbereiden en een omgevingsdialoog gaan voeren.

Vervangen kunstgrasvelden op Sportpark Vijf Eiken in Rijen
Vier kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen moeten vervangen worden. Het college vraagt de gemeenteraad om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling de velden tijdens de zomerstop te vervangen. Twee hockeyvelden worden dan in 2020 vernieuwd, de twee voetbalvelden in 2021.

Toekomstperspectief ABG-samenwerking
In 2019 besloot het ABG-bestuur aan adviesbureau Berenschot opdracht te geven om de drie colleges te begeleiden bij het opstellen van een visiedocument voor de ABG-organisatie. In een intensief en interactief traject met de voltallige colleges van de drie deelnemende gemeenten is gewerkt aan een gezamenlijk gedragen toekomstperspectief voor de ABG. Het college stemt in met het vaststellen van het bestuurlijk convenant ‘Samen voor een sterkere ABG-samenwerking’, informeert de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens een gezamenlijke bijeenkomst en legt het convenant ter vaststelling voor aan de gemeenteraden.

Uitvoeringsprogramma 2020 vergunningverlening, toezicht en handhaving
Iedere gemeente moet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een actueel beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier toezicht op. Het college heeft het programma voor 2020 vastgesteld. Dit programma is gebaseerd op het vastgestelde beleid 2020-2024. In het programma is voor het onderdeel vergunningverlening per onderdeel aangegeven hoeveel aanvragen er worden verwacht. Voor het onderdeel toezicht en handhaving is vastgelegd waarop de gemeente controleert en waar nodig handhaaft.

Principeverzoek
Er is een principeverzoek ingediend voor nieuwe woningen aan de zuidoostkant van Gilze. Het college verleent geen medewerking. De plannen sluiten niet aan op de gemeentelijke structuurvisie. Ook heeft het college te maken met afspraken met de provincie over woningbouw aan de zuidkant van Gilze.

Subsidieplafond basisondersteuning 2020-2022 aangepast
Het subsidieplafond voor basisondersteuning in de gemeente Gilze en Rijen was voor 2020 vastgesteld op € 1.215.114. In de berekening van dit plafond is de indexering uit 2019 niet volledig doorberekend. Het college heeft een nieuw subsidieplafond vastgesteld. In 2020 is er maximaal € 1.216.583 subsidie beschikbaar voor basisondersteuning.

Regionale samenwerkingsafspraken beschermd wonen voor inwoners met een lichte verstandelijke beperking
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In de regio Hart van Brabant is een aantal scenario’s geschetst om dit gezamenlijk beter te organiseren. In het regionale bestuursoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling is de voorkeur uitgesproken voor het gezamenlijk en centraal uitvoeren en betalen van beschermd wonen voor alle inwoners van de regio Hart van Brabant. Het college van Gilze en Rijen stemt hiermee in.

Gemeente krijgt weer mobiele verkiezingsborden
In de afgelopen jaren plaatste de gemeente bij verkiezingen mobiele verkiezingsborden. De ervaringen zijn goed. Het college besluit om ook gebruik te maken van mobiele verkiezingsborden bij de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2021, de gemeenteraad op 21 maart 2022, de Provinciale Staten en de Waterschappen in maart 2023 en het Europees Parlement in 2024.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn vragen gesteld over de woonvisie en woningbouwplanning, de motie zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en over de energietransitie. In memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.