Dringende oproep van PvdA Gilze en Rijen

Op verzoek van de PvdA boog de raadscommissie Ruimte zich afgelopen week over de mogelijke vestiging van grootschalige mestfabrieken in onze gemeente. De oproep van de PvdA was: begin hier niet aan en wijs dit nu al af vanwege de enorme overlast en nadelige gezondheidseffecten. B&W en de 4 coalitiepartijen gaven hieraan geen gehoor. Zij willen voorstellen van de provincie afwachten.

PvdA vroeg eerder al in 2020 om duidelijkheid
Naar aanleiding van signalen van de Brabantse Milieufederatie vroeg de PvdA eind 2020 aan het college om meer duidelijkheid over de mogelijke vestiging van grootschalige mestfabrieken in onze gemeente. Een uitgelekte kaart van een studie van de provincie naar dergelijke fabrieken gaf namelijk de mogelijkheid aan voor 3 locaties bij Gilze en 1 bij Rijen. PvdA raadslid Peter von Meijenfeldt hierover: “Als PvdA zijn wij hierover zeer verontrust. Bestaande mestfabrieken in Oost-Brabant veroorzaken namelijk ernstige overlast van stank en verkeer. Bovendien onveiligheid, fijnstof en stikstof, gezondheidsproblemen en aantasting van natuur. Hierop zitten wij in Gilze en Rijen absoluut niet te wachten. Wij gaan al zwaar gebukt onder de overlast van rijks- en provinciale wegen, vliegbasis, spoorlijn en veehouderijen. Als PvdA vinden we dat mestproblemen in Brabant opgelost moeten worden op plaatsen waar deze ontstaan. En dat is in Oost-Brabant bij de concentraties van bio-industrie”.

Gemeente schuift standpunt onnodig voor zich uit
B&W en de coalitiepartijen Kern75, CDA, Gemeentebelang en VVD willen pas in het najaar een standpunt innemen over mestfabrieken. Dit omdat rond de zomer provinciale plannen voor vestigingslocaties zijn te verwachten. De PvdA vindt het echter nodig nu al een standpunt te bepalen tegen vestiging omdat het in het najaar mogelijk al een gelopen race blijkt te zijn. Van B&W en de raad verwacht de PvdA een duidelijke uitspraak. En wel, om nu al de komst van mestfabrieken te verbieden in bestemmingsplannen en de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Nu al teveel overlast voor inwoners in onze gemeente
Naar de mening van de PvdA bestaat er alle aanleiding om nu al een actieve stellingname tegen de mogelijke vestiging in te nemen. Peter von Meijenfeldt: “Alle seinen staan op rood tegen dit desastreuze plan. Nu al heeft 11% van onze inwoners ernstige hinder door geur en 27% door geluid. Bovendien is 25% van de inwoners bezorgd over infectieziekten door vee en 27% over blootstelling aan resistente bacteriën (PvM: peiling vóór Corona; bron: brabantscan.nl). Ons college heeft een wettelijke zorgplicht op het gebeid van gezondheidspreventie. Dit moet al voldoende basis geven voor een afwijzing. Bovendien staat de afwachtende houding haaks op het in december 2020 door de gemeenteraad vastgestelde regionale beleidskader publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023. Een daadkrachtige opstelling van B&W en de raad tegen de vestiging is daarom dringend nodig”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl