Rijk, provincie, ProRail en gemeente werken in het programma spoorzone Rijen samen om knelpunten op en rondom het spoor in Rijen op te lossen. Maatregelen rondom NS-station Gilze-Rijen zijn broodnodig, omdat er in de komende jaren meer en meer treinen gaan rijden. De bestaande afspraken tussen rijk, provincie en gemeente om de stationsomgeving in Rijen te vernieuwen, zijn niet meer actueel en toereikend. Dat blijkt uit een second opinion van adviesbureau AT Osborne. Burgemeester & wethouders roepen rijk en provincie op om in overleg met de gemeente de bestuursovereenkomst te wijzigen.

Grens is bereikt
Wethouder Merijn Scheifes: “Alle partijen zijn het erover eens dat we in Rijen maatregelen moeten nemen en moeten investeren. De second opinion geeft aan dat voor de gemeente de grens bereikt is in zowel de financiële bijdrage als aan de inzet voor het project, als aan de verantwoordelijkheid die de gemeente op dit moment draagt. De second opinion geeft nuttige adviezen op basis waarvan we het overleg kunnen voeren en nieuwe afspraken kunnen en moeten maken.”

Meer en beter samenwerken
De second opinion geeft duidelijk aan dat alle partijen in het project meer en beter moeten samenwerken. Er dienen duidelijkere afspraken gemaakt te worden over de taken, verantwoordelijkheden en risico’s die iedere partij draagt. Daarover wil de gemeente betere afspraken maken met rijk en provincie en deze vastleggen in de aangepaste bestuursovereenkomst.

Inflatie drijft de prijs op in 2022
Vanaf begin dit jaar zijn gemeente, rijk en provincie al in gesprek met elkaar over de financiering van de plannen. In de second opinion is onder andere het benodigde budget nagerekend en berekend op het actuele prijspeil. De uitkomst is een benodigde investering van 74,5 miljoen euro. Met name de aanhoudende inflatie zorgt er dit jaar voor dat de benodigde investering snel is opgelopen. “Dit maakt de uitdaging nog groter om overeenstemming te bereiken over de aanvullende financiering. Voor de leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners willen we flink investeren in de verbetering van de spoorzone. Tegelijkertijd moet dat een verantwoorde investering blijven, die niet ten koste gaat van investeringen in andere maatschappelijke opgaven.” aldus wethouder Merijn Scheifes.

Zorgvuldige aanpak
De huidige coalitie binnen de gemeenteraad heeft zich al uitgesproken voor een vereenvoudiging van het project door de spooronderdoorgang alleen nog maar voor fietsers en voetgangers te ontwikkelen. Alles is erop gericht om eind dit jaar met een duidelijke opdracht en een vastgesteld bestemmingsplan de vernieuwing van de stationsomgeving Rijen te vervolgen. In juni 2022 zijn vier stappen vastgesteld om hieraan te werken. Naast afspraken maken over projectinrichting en -financiering gaat het om duidelijkheid scheppen over de verdere planontwikkeling, duidelijkheid scheppen over de toekomstige brandweerzorg voor Rijen Zuid en het hervatten en afronden van het bestemmingsplanproces.