Tezamen met de motie om te komen tot een gedragen nieuw Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen, is op 5 juli 2018 door de staatssecretaris mevrouw Visser, toegezegd dat er, in navolging van de vliegbasis Leeuwaarden en Volkel, geluidsmetingen rondom de vliegbasis Gilze-Rijen uitgevoerd zullen worden. Dit om de omwonende inzicht te geven in de optredende geluidsbelasting.

Op een goede en constructieve manier is het afgelopen jaar, in nauw overleg met defensie, het meetnet rond de vliegbasis Gilze-Rijen vorm gegeven. We zijn dan ook verheugd dat we u nu kunnen melden dat het meetnet sinds kort volledig operationeel is. Op 8 locaties rondom de vliegbasis is door de firma Casper een meetinstallatie ingericht. Een negende locatie met een zogenaamd mobiel meetpunt wordt binnen afzienbare tijd ook operationeel. Dat betekent dat het werkelijke geluid op die punten nu gemeten en geregistreerd wordt (één meetpunt in Hulten geeft op dit moment nog onrealistische waarden, daar wordt nog aan gewerkt).

Met de in gebruik name van de meetpunten is vanaf 15 december 2019 ook een website beschikbaar waarop de actuele metingen 24/7 gevolgd kunnen worden en waarop ook de vliegbewegingen te zien zijn. De website is rechtstreeks te bereiken via https://geluidsmeetnetvliegbases.noiselab.casper.aero/airport/EHGR

Tevens is het via deze website ook mogelijk om via “Suggesties website” en dan via het emailadres suggestiesmeetnetgilzerijen@gmail.com, in contact te komen met de auditcommissie voor eventuele vragen en opmerkingen.

De volgende stap is dat we vervolgens in overleg met Defensie en Casper gaan komen tot bruikbare rapportages van het gemeten geluid. De meetpunten meten namelijk al het geluid en door die gegevens te koppelen aan gegevens van de basis m.b.t. de vliegbewegingen ontstaat er inzicht in het geluid dat wordt veroorzaakt door het vliegverkeer. Die rapportages zullen we als audit-commissie beoordelen. In de COVM-vergadergingen en middels aparte informatieberichten, zullen we onze bevindingen openbaar maken. Hierbij worden we deskundig ondersteund door het advies bureau DGMR.

Degene die opgenomen willen worden in de mailinglijst om per email geïnformeerd te worden, kunnen zich aanmelden via het emailadres: suggestiesmeetnetgilzerijen@gmail.com

Namens de auditcommisie meetnet vliegbasis Gilze-Rijen
Jeanine van Hapert
Michel van Boxtel
Vicky van Iersel
Joppe Leenaars