Toen de gemeenteraad in november 2019 de begroting 2020 vaststelde, hadden we nog niet gehoord van het coronavirus. Al vroeg in het jaar 2020 sloeg het coronavirus toe in Nederland en werd ook onze gemeenschap hard getroffen. In de jaarrekening 2020 blikt de gemeente terug op het bijzondere jaar dat 2020 was. Een jaar dat de gemeente ondanks alles afsluit met een positief financieel resultaat en een aanvulling van de financiële reserves.

Link naar grotere afbeelding

Steun geboden
Wethouder David Vermorken (financiën) over de jaarrekening 2020: “Twee zaken stonden aan het begin van 2020 centraal voor de gemeente: blijven investeren in de kracht van onze dorpen en haar inwoners. En een pakket van maatregelen uitvoeren om een gezonde financiële positie te waarborgen op de korte en op de lange termijn. Daarnaast namen we direct onze verantwoordelijkheid in de coronacrisis. We troffen gemeentelijke steunmaatregelen en pakten we de uitvoering van landelijke steunmaatregelen snel en voortvarend op.”

Duurzaam geïnvesteerd
Naast de aandacht voor corona bleef de gemeente in 2020 werken aan de activiteiten die waren vastgelegd in de begroting of met de gemeenteraad in de loop van 2020 waren afgesproken. We zetten stappen in de centrumplannen en sloten een overeenkomst met het Rijk en de provincie Noord-Brabant voor investeringen in de spoorzone Rijen. We vervingen de kunstgrashockeyvelden in Rijen en plaatsten ledverlichting langs de nieuwe velden. We investeerden in biodiversiteit in de vorm van geveltuintjes, kwaliteitsgroen en nieuwe aanplant. We pakten ondermijning en criminaliteit onverminderd aan. Om inwoners zo vroeg mogelijk te ondersteunen en grote schulden zoveel mogelijk te voorkomen, startten we met Vroeg Eropaf. Veel nieuwe bedrijven meldden zich voor een plek op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort: we realiseerden in 2020 de hoogste gronduitgifte op deze werklocatie sinds de start van de ontwikkeling. Op basis van de woonvisie ‘doorstromend, duurzaam en divers’ begonnen we aan een inhaalslag in het gemeentelijk woningbouwprogramma. En we stelden in de regio Hart van Brabant de concept Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) vast.

Binnen begroting gebleven
“In de 2e Tussentijdse Rapportage in november jl. meldden we te verwachten 2020 af te moeten sluiten met een aanzienlijk tekort. Onverwachts hielden we in 2020 400.000 euro over op de gemeentelijke begroting. Het opschorten van de opschalingskorting door het Rijk biedt op korte termijn iets meer lucht, maar lost de structurele financiële problemen niet op. Vast staat dat we te maken hadden en hebben met een structurele onderfinanciering door het Rijk van het sociaal domein. Lokaal en regionaal ondernemen we hierop inmiddels volop actie richting het Rijk, maar vooralsnog lijken deze oproepen aan dovemansoren gericht. Daarnaast zijn de corona-effecten groot, maar tegelijkertijd nog onvoorspelbaar. Daarbij lukte het ons om ook in 2020 tot de vijf goedkoopste gemeenten van Nederland te horen en tegelijkertijd een hoog voorzieningenniveau in onze vier dorpen te waarborgen.” blikt wethouder David Vermorken terug.

Financiële positie verbeterd
Omdat de gemeente binnen begroting bleef en dankzij het pakket aan maatregelen in de begroting 2020 is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Ten opzichte van 2019 nemen de reserves incl. nog te besteden resultaat in 2020 toe met ca. € 3 miljoen. De algemene reserve is in 2020 extra versterkt vanuit de reguliere exploitatie. Het absolute en relatieve weerstandsvermogen zijn ook verbeterd.