‘Samen sterker’ is het motto van het CDA Gilze en Rijen voor de raadsperiode 2022-2026. Wij gaan voor een veilige, gezonde en duurzame gemeente voor nu en voor de toekomst. We hebben oog voor inwoners die door omstandigheden meer aandacht nodig hebben. Het CDA wil graag samenwerken met iedereen om onze samenleving mooier en sterker te maken.

Samenwerking
We zitten in een tijd met grote en kleinere bestuurlijke vraagstukken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen oplossen. Regionale, provinciale en nationale samenwerking is nodig, zoals bij de energietransitie. In kleiner verband werken de drie ABG gemeenten samen. Het CDA vindt het belangrijk om te investeren in deze gemeentelijke samenwerking om de dienstverlening verder te vergroten. Ook de grote opgaven nu en in de toekomst hebben een sterke ambtelijke organisatie nodig.

Veiligheid
Veiligheid en het gevoel van veiligheid is voor iedereen belangrijk. Het is een basisbehoefte in een samenleving waarin mensen zich thuis en geborgen kunnen voelen Het CDA wil de komende raadsperiode hierin investeren door bijvoorbeeld het aantal Boa’s binnen de drie gemeenten uit te breiden van 4 naar 6. Behoud van de vrijwillige brandweer, aanrijtijden en het politiebureau hebben onze aandacht. Ook hier kunnen we niet zonder goede regionale samenwerking.

Duurzame economie
In ons programma hebben we aandacht voor familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat voor een duurzame economie die gericht is op volgende generaties. Zij zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in onze dorpen, vaak zijn zij betrokken bij het verenigingsleven. Het CDA is voorstander van een plattelandsvisie met als hoofdgebruiker van het buitengebied de agrarische sector, boeren zijn hier de spil voor klimaatadaptatie, natuurbeheer en energietransitie.

Woningbouw
Het CDA wil evenwichtige woningbouw. Dat betekent dat we bouwen volgens de woonvisie. In iedere kern moeten woningen worden toegevoegd waar behoefte aan is. Een mooi voorbeeld is het plan aan de Veenstraat in Molenschot (65 woningen). Starterswoningen en bouwen voor senioren maken daar een belangrijk onderdeel van uit, dit is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Om de grote aantallen te behalen hebben we een nieuwe wijk zoals Tussen de Leijen heel hard nodig.

Oog en zorg voor elkaar
Oog en zorg voor elkaar zijn voor het CDA kernbegrippen. Als het op eigen kracht niet lukt dan moet er voor jong tot oud een vangnet zijn. Het aantal ouderen neemt ook in onze gemeente toe. Het CDA wil graag dat de gemeente samen met de seniorenverenigingen en de zorgcentra gaat nadenken wat dat op bijvoorbeeld het gebied van wonen, zorg voor elkaar en gezondheid gaat betekenen.

Dit is een kleine greep uit ons verkiezingsprogramma ,Samen Sterker’. Het hele programma staat op onze website www.cda.nl/noord-brabant/gilze-rijen