Door corona was 2021 een lastig jaar voor onze inwoners: ziekte- en sterfgevallen, angst voor besmetting, allerlei beperkingen, eenzaamheid, overbelaste zorg. Maar ook onze lokale democratie had er onder te lijden. Grote groepen mensen te woord staan was een groot deel van het jaar onmogelijk, en voor een partij die het liefst ‘buiten’ de verbinding met de inwoners zoekt is dat heel vervelend. Desondanks is het ons ook in 2021 gelukt om samen met u te strijden voor een fijne leefomgeving in Gilze en Rijen.
En daar gaan we dit jaar volop mee door!

Een greep uit onze betrokkenheid van afgelopen jaar.

Geen auto- maar fietstunnel in centrum van Rijen
We hebben geluisterd naar bezorgde inwoners aan de Julianastraat, de Stationsstraat, Spoorlaan Noord en omgeving en met hen gestreden voor herbezinning op de plannen voor de spoortunnel. We willen die niet voor auto’s, want levensgevaarlijk, maar voor fietsers: minder steil, comfortabeler en de beste manier om Rijen-zuid bereikbaar te houden. Dus pleiten we – samen met het burgerinitiatief Rijen Ontspoort – voor een langzaam verkeer onderdoorgang i.p.v. een dure auto-te-gast tunnel. Die willen de coalitiepartijen er namelijk doordrukken, maar die heeft ook een onaangenaam woonklimaat als gevolg, waar de buurtbewoners terecht tegen te hoop lopen. Samen met hen gaan we volop door om de ongewenste en veel te dure autotunnel te voorkomen! En met uw steun bij de verkiezingen gaat dat ook lukken.

Ander tracé voor de snelfietsroute
Samen met inwoners aan Venneweg en het Anne Frankplein hebben we bezwaren gemaakt tegen het slechte snelfietstracé, tussen de Maczektunnel en het station. De door ons voorgestelde route langs de N282 was veel veiliger, comfortabeler en goedkoper geweest. Niet alleen bij de Venneweg, naar ook richting Tilburg blijkt de snelfietsroute erg gevaarlijk. En bij de Uitvang rijden auto’s en zware landbouwvoortuigen over de ‘fietsstraat’: nu pas beseft de gemeente hoeveel risico’s fietsers (en voetgangers) daar lopen.

Petitie buslijnen 130 en 131
Toen afgelopen zomer bekend werd dat de busverbinding tussen Tilburg – Gilze – Rijen (lijn 131) en de weekendverbinding tussen Gilze – AZC – Rijen (lijn 130) kwamen te vervallen zijn wij meteen een petitie gestart (650 handtekeningen!) om de provincie en busbedrijf Arriva op andere gedachten te brengen. Dat is gelukt! Samen met uw steun hebben we deze bezuiniging grotendeels weten te keren: lijn 131 blijft bestaan en de weekendverbinding lijn 130 ook, al gaat de gemeente aan die laatste wel wat meebetalen.

Burgerinitiatief en burgeragendering
Wij vinden burgerinspraak en ECHT luisteren naar inwoners heel belangrijk. Maar het college van B&W maakt geen haast om de beloofde burgerparticipatie beter te regelen. Daarom hebben we als partij een eigen voorstel gemaakt dat door de raad is vastgesteld. Waardoor inwoners zelf ideeën kunnen aandragen bij de commissievergaderingen en aan de gemeenteraad concrete voorstellen mogen doen. Het eerste burgerinitiatief, van Guus van Roozendaal uit Gilze, die een voorstel deed over een betere spreiding van AED’s (hartstilstand apparaten), hebben we inmiddels behandeld en dat voorstel werd goed beoordeeld. Heeft u ook ideeën of voorstellen voor ons?

Verkeersveiligheid in onze gemeente
We spraken met inwoners over gevaarlijke verkeerssituaties, te hard rijden en betere oversteek mogelijkheden. Dat stelden we aan de orde in de gemeente, en dat leidde soms tot verkeersonderzoek (snelheid), maar ook tot extra maatregelen die de gemeente nam op onveilige plekken. Onze moties om de autosnelheid te beperken tot 30 km/u en om veiliger oversteekplekken te maken, werden helaas door de gemeenteraad afgestemd.

Vrijliggende fietspaden Rielsebaan en Biestraat
Dankzij onze motie, door de raad is aangenomen, en verbindend werk met de fractie van D66 in de provincie en Goirle is er nu geld om een vrijliggend fietspad aan te leggen tussen Gilze en Riel. Na vele jaren kan men daar nu mee starten.
Helaas stond onze fractie alleen bij ons voorstel om ook een vrijliggend fietspad in de Biestraat in Gilze te realiseren.

Met veel inwoners en organisaties gesproken
Steeds meer inwoners, verenigingen en belangengroepen weten ons te vinden. En wij hen. We spraken met sportverenigingen, cultuurmakers, seniorenverenigingen en docenten op de basisscholen. Maar ook met bewoners die hun buurt zien verloederen en dat tegen willen gaan. En met inwoners die geen gehoor bij de gemeente krijgen.
Ook hebben we ons ledenaantal snel zien stijgen. In maart zijn de verkiezingen. Wilt u ook een transparant bestuur dat ECHT luistert naar u, stem dan D66. https://gilze-rijen.d66.nl/

Vragen en opmerkingen? Mail ons: fractie@D66gilzerijen.nl