Ten opzichte van dezelfde periode van een jaar geleden nam de hoeveelheid restafval over de periode december 2018 tot en met februari 2019 af met 55%. Dat blijkt uit een eerste meetmoment sinds geheel Gilze en Rijen gebruikmaakt van het nieuwe systeem Anders Inzamelen.

Ook blijkt dat de inzameling GFT met 65%, PMD (plastic, metaal (blik) en drankkartons) met 36% en textiel met 50% is toegenomen in dezelfde periode. De hoeveelheid papier bleef nagenoeg gelijk. Wethouder Ariane Zwarts: “Ik ben heel trots op onze inwoners en alle betrokken medewerkers dat we nu al zulke mooie resultaten hebben bereikt. Dit is een heel goed begin om de hoeveelheid restafval per inwoner drastisch te verminderen tot 100 kilo in 2020 en naar 30 kilo in 2025.”

Van afval naar grondstof
Vanuit de landelijke doelstelling de hoeveelheid restafval terug te dringen en meer afval te scheiden – zodat herbruikbare grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden – stapte de gemeente Gilze en Rijen in 2018 over op een nieuwe manier van afval inzamelen: Anders Inzamelen. Het nieuwe systeem, waarbij de VANG-doelstellingen (van afval naar grondstof) het uitgangspunt zijn, werd vervolgens wijk voor wijk ingevoerd. Dit houdt in dat restafval in zakken naar ondergrondse containers in de wijk gebracht moet worden en alle grondstoffen (GFT, PMD en papier) aan huis worden ingezameld middels minicontainers. Per december 2018 is de gehele gemeente aangesloten op het nieuwe systeem. Doel is het verminderen van de hoeveelheid restafval tot 100 kilo per inwoner in 2020 met een verdere afname naar 30 kilo in 2025.

Afvalcoach
De invoering van een andere wijze van afvalinzameling vergde een serie maatregelen en acties, zoals een nieuwe infrastructuur met meer dan 100 ondergrondse afvalcontainers in de vier kernen, aanpassingen in de set mini-containers per huishouden, organisatorische wijzigingen in de inzamelmethoden en – niet in de laatste plaats – informeren van en voorlichting geven aan onze bewoners. “Inzet van de Afvalcoach heeft een enorm positief effect gehad”, aldus wethouder Zwarts. “Door middel van persoonlijke gesprekken is maatwerk geleverd voor inwoners van appartementencomplexen, waar afvalscheiding niet gemakkelijk is. De Afvalcoach geeft advies en houdt het juiste gebruik van de ondergrondse containers in de gaten. Ook controleert de Afvalcoach op verkeerd aangeboden afval. De Afvalcoach probeert zoveel mogelijk met de eigenaar van de bewuste container in contact te komen om uit te leggen wat er niet goed is gegaan en waarom het belangrijk is dat de vervuiling in de gescheiden afvalstromen wordt geminimaliseerd. Deze persoonlijke benadering met uitleg wordt door inwoners gewaardeerd, zeker als het gaat om hun eigen leefomgeving zo schoon mogelijk te maken en houden.”

Gebruik ondergrondse containers
Er worden tussen de 13.500 en 15.000 inworpen per maand in de ondergrondse containers geregistreerd. Dit is gemiddeld ongeveer 1,25 inworpen per huishouden per maand. Door het containermanagementsysteem is goed te monitoren hoeveel afval er wordt aangeboden. In combinatie met de vulgraadsensoren kunnen de ondergrondse containers op tijd en dus efficiënt geledigd worden.

Aantal routes
De afname van restafval en de toename van GFT en PMD heeft een effect op routes voor de dagelijkse inzameling. De routes zijn nieuw, waardoor de chauffeurs moesten wennen aan de nieuwe indeling om deze zo efficiënt mogelijk te rijden. In vergelijking met de oude situatie van vóór de invoering van het Anders Inzamelen zijn de routes voor de PMD-inzameling verdubbeld en is het aantal routes GFT gelijk gebleven. Daar tegenover staat dat door het geringe aanbod van restafval het voertuig voor het ledigen van de ondergrondse containers minder uren nodig heeft. De ondergrondse containers worden daardoor nu voor de gehele gemeente geledigd met nagenoeg dezelfde capaciteit als voorheen alleen de ondergrondse containers van de appartementen. Ook is de inzamelfrequentie van GFT en PMD voor het buitengebied verhoogd van eenmaal per drie weken naar eenmaal per twee weken. Op dit moment wordt bekeken of er nog aanpassingen nodig zijn om bijvoorbeeld een verdeling in routes beter af te stemmen.