Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 17 december 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.g>

Voorstelverbeterteam gaat kwaliteit van collegevoorstellen bewaken
De gemeente gaat werken met een voorstelverbeterteam voor collegevoorstellen. Op basis van deze voorstellen neemt het college besluiten in de B&W-vergadering. Het team beoordeelt voorstellen die in voorbereiding zijn onder andere op een goede omschrijving, volledigheid, opbouw en heldere taal. Dit zorgt voor een efficiëntere manier van werken en een betere kwaliteit van de collegevoorstellen.

Nieuwe rechtspositie gemeentearchivaris leidt tot aanpassing archiefverordening
Per 1 januari 2020 verandert de rechtpositie van ambtenaren. Een gevolg is dat de gemeentearchivaris niet langer wordt benoemd. Het college van burgemeester en wethouders wijst in het vervolg een archivaris aan. In het aanwijzingsbesluit zit ook de aanwijzing van de archiefbewaarplaatsen voor analoge documenten en het e-Depot. Naast het aanwijzingsbesluit vraagt het college aan de gemeenteraad om een nieuwe archiefverordening vast te stellen. Daarin is de nieuwe wetgeving meegenomen.

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
De Wet verplichte GGZ (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Om de wet uit te kunnen voeren, is de werkwijze aangepast. Het college heeft de nieuwe werkwijze bepaald.

Tarieven 2020 Sportaccommodatie Den Butter vastgesteld
Optisport beheert Sportcentrum Den Butter. De gemeente gaat over de tarieven. Dat staat in de overeenkomst tussen de gemeente en Optisport. Optisport heeft voorgesteld rekening te houden met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, en de verhoging van de energiebelasting door het kabinet. Dit betekent een stijging van de tarieven met 2%. Het college stemt in met deze prijsverhoging en heeft de tarieven bepaald. Optisport communiceert de tariefwijzigingen naar de gebruikers van de sporthal en het zwembad.

Besluit jeugdhulp Gilze en Rijen 2020
In de regio Hart van Brabant is vanaf 1 januari 2017 de jeugdzorg helemaal regionaal
ingekocht en in een contract vastgelegd. Wettelijk is de gemeente Gilze en Rijen verplicht om de PGB-tarieven te baseren op de tarieven van Zorg in Natura (ZIN), en deze tarieven te bepalen. De regio Hart van Brabant heeft dit jaar de verschillende PGB-producten aangepast voor het jaar 2020. Het college stemt in met de voorgestelde aanpassingen.

Gemeente speelt in op aanhoudend lage rentestand
Wethouders hebben recht op pensioenvoorzieningen. De gemeente zet hiervoor geld opzij. Ook maakt de gemeente in het financiële beleid gebruik van geldleningen. Door de aanhoudend lage rente kiest de college voor financieringsvormen die minder geld kosten.

College spreekt eigenaar aan op onjuist gebruik logiesfunctie gebouwen
Op Aeroparc in Rijen staan twee gebouwen met vergunning voor logiesfunctie. De logiesfunctie is bedoeld voor mensen die op Aeroparc werken. Er overnachten op dit moment mensen die niet op het Aeroparc werken. Daarnaast is de brandveiligheid niet 100% op orde. Het college spreekt de eigenaar, huurder en gebruiker aan op juist gebruik van de gebouwen. Uiterlijk op 1 februari 2020 moeten zij aantonen aan alle vergunningseisen te voldoen.

Werkprogramma 2020 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
Veilig wonen, werken en ontspannen. Voor iedere inwoner van onze provincie en dus ook in onze gemeente. Daar zet de OMWB zich voor in samen met gemeentes en de provincie. Het werkprogramma voor de OMWB voor het jaar 2020 is klaar. Hierin staat wat de OMWB gaat doen op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving. Het college is akkoord met het werkprogramma inclusief de bijbehorende begroting.