Onderstaande informatie is 26 september verstuurd aan de leden van de werkgroepen en de inwoners en organisaties van en in Hulten. Deze informatie wordt per mail verstuurd aan de mailadressen die de gemeente Gilze & Rijen heeft. Deel deze informatie vooral met uw buren en bekenden zodat zoveel mogelijk mensen geïnformeerd worden.

Beste mensen in Hulten,

In februari van dit jaar hebben we een bijeenkomst gehouden in The Chump waarin de stand van zaken van diverse projecten rond Hulten is toegelicht en er werkgroepen gevormd zijn om verder te werken aan de plannen voor Hulten. Door alle maatregelen rond Covid 19 hebben we maar beperkt samen over de voorstellen kunnen praten. Er zijn tegenwoordig wel manieren om ook digitaal met elkaar te overleggen, maar dat is toch best lastig. Het is prettiger om met de kaart op tafel te praten over voorstellen en de voor- en nadelen daarvan.

De werkgroepen Buitengebied en Kern Hulten zijn twee keer fysiek bij elkaar geweest, één keer in juli en één keer als gezamenlijke groep in september. Er is in de bijeenkomsten gesproken over hoe Hulten in de toekomst ingericht kan worden.

Vanuit verschillende kanten ontvangen we signalen en vragen over de voortgang. Sommige mensen maken zich zorgen over besluiten die al genomen zouden zijn of hebben vragen over voorstellen. Dat is begrijpelijk. Als tussenstap, voor we weer een keer met zijn allen bij elkaar kunnen komen, zetten we hieronder op een rij waar we mee bezig zijn en welke stappen we nog gaan zetten.

Samen met de belangenvereniging Hulten kijken we of we de website van de belangenvereniging wat kunnen aanpassen en dan ook regelmatig informatie over de voortgang op die website te plaatsen.

Stand van zaken N282.
Het bestemmingsplan is begin november onherroepelijk geworden. In dat bestemmingsplan is opgenomen dat de N282 wordt verbreed naar 2×2 rijstroken en dat er een omleiding komt ter hoogte van Hulten waarmee Hulten autoluw kan worden.
De provincie maakt nog een nadere planning voor de uitvoering. Ze moet nog gronden aankopen of onteigenen en dat heeft nog tijd nodig. Een planning wordt voorbereid, dat gebeurt in overleg met de gemeente. Het is de bedoeling om het bos bij Het Blok (daar waar een deel van de weg er echt helemaal uit gaat) uit te breiden. Dat gebeurt waarschijnlijk pas als een van de laatste werkzaamheden.

Meer informatie over de verbreding van de N282 is het vinden op https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n282-rijen- hulten-reeshof. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over dit project.

Stand van zaken herinrichting Hulten, de stappen en de besluitvorming.
Op 20 feb 2020 was er een bewonersbijeenkomst voor heel Hulten in The Chump waar veel van u aanwezig waren. Er zijn werkgroepen gevormd: Buitengebied, Kern Hulten, Sport & recreatie en Wonen. Ook is er een kernteam gevormd, bestaande uit Marion Patist, Michel van Boxtel en Harold Schuurman. Het kernteam is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente om zaken af te stemmen over bijeenkomsten, organisatie en informatie.

Helaas moesten we de eerste bijeenkomsten van de werkgroepen annuleren vanwege de maatregelen Covid 19. In mei 2020 is via mailronde met vragenlijst naar alle werkgroepen de eerste informatie opgehaald. De werkgroep Sport & recreatie is niet van start gegaan; een eventueel sportveld blijkt het beste ergens in de buurt van de school te passen en dit punt wordt nu meegenomen in de werkgroep Kern Hulten.
De werkgroep wonen gaat later van start vanwege beperkte ambtelijke capaciteit om dit deelproject te begeleiden.

In juni 2020 heeft de gemeente heeft bureau LOSstadomland (verder LOS) gevraagd om mee te werken aan de voorstellen; dit bureau maakte eerder ook het iDOP (integraal Dorpsontwikkelingsplan uit 2011).

Op 8 juli 2020 is er een bijeenkomst geweest met LOS en de beide werkgroepen Kern en Buitengebied (op 1 avond na elkaar). Tijdens die avond heeft LOS gepresenteerd hoe zij naar het gebied kijken en hebben de werkgroepen aangegeven welke problemen en oplossingen ze zien. Op 21 september 2020 was er een 2e bijeenkomst met LOS en beide werkgroepen samen. Voorstellen zijn besproken en leden van de werkgroepen hebben de voor- en nadelen van de verschillende opties besproken. De input van de werkgroepen wordt verder uitgewerkt en ook ambtelijk besproken.

Wat zijn de volgende stappen?
a) De verkeersmodellen en hun effecten worden de komende weken verder uitgewerkt. Ook worden onderdelen nader uitgezocht (denk aan de routes van de hulpdiensten, de routes van het landbouwverkeer en de verschillende mogelijkheden van een knip).

b) We organiseren in januari weer een bijeenkomst met alle bewoners van Hulten. Mogelijk bereiden we die bijeenkomst nog voor met de werkgroepen Buitengebied en Kern Hulten. We weten nu nog niet of we in januari een live bijeenkomst in The Chump kunnen organiseren. Dat heeft wel de voorkeur. Als een fysieke bijeenkomst in januari nog niet kan, kijken we of we een digitale bijeenkomst kunnen organiseren.

c) U kunt dan in januari aangeven waar uw voorkeur zit, welke kansen u ziet en welke zorgen u heeft. Met de opbrengst van die bijeenkomst worden de voorstellen weer verder uitgewerkt. De bedoeling is om dan één voorkeursvariant uit te werken.

d) Die voorkeursvariant moet daarna ambtelijk getoetst worden (onder meer toetsen op wet- en regelgeving, op uitvoerbaarheid en of het past binnen het beleid van de gemeente).

e) We kijken dan waar we staan. Uiteindelijk moet er een voorstel naar het college van Burgemeester en Wethouders, die het besluit neemt over de voorstellen. We gaan pas met een voorstel naar het college als er in Hulten voldoende draagvlak is voor de plannen en als we weten dat de voorstellen uitvoerbaar zijn. Indien nodig worden meer gesprekken of bijeenkomsten georganiseerd om (onderdelen van) de voorstellen te bespreken als die nog niet op voldoende draagvlak kunnen rekenen.

Kortom, we blijven met elkaar in gesprek tot we een voorstel hebben dat op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen. Vervolgens leggen we het voorstel voor aan het college van Burgemeester en Wethouders die er een besluit over zullen nemen.

Nadat de Visie Herinrichting Hulten is vastgesteld, wordt deze uitgewerkt in een ontwerp en uiteindelijk in een bestek voordat de daadwerkelijke uitvoering kan starten.

Stand van zaken herinrichting Hulten, de inhoud.
Hieronder leest u meer over de onderdelen waaraan we werken. We proberen binnenkort om de informatie die u hieronder leest, ook in de vorm van een filmpje aan te bieden, dan heeft u ook beelden en geluid bij de tekst. We zullen dat dan delen via de website van de belangenvereniging.

De verkeerstructuur.
Doel van de omlegging van de N282 is om Hulten autoluw te maken. Er zijn twee manieren om Hulten verkeersluw te maken.
* De ene is om een verkeersknip te maken ergens in de Oude Baan of de Hulteneindsestraat. Een knip betekent dat het niet of beperkt mogelijk is om er met de auto door te rijden. Dat kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld in een vorm dat hulpdiensten en landbouwvoertuigen er nog wel door kunnen maar geen enkele personenauto. Die vormen moeten uitgewerkt worden. Een nadeel van deze vorm is dat (een deel van) bewoners om moet rijden om in of uit het dorp te komen.

* De andere optie is om verkeer remmende maatregelen aan te brengen (denk aan drempels en 1 richtingsverkeer in het dorp). Een nadeel van deze oplossing is dat het sluipverkeer nog steeds door Hulten kan, maar dat het verkeer afgeremd wordt

Afhankelijk van de manier waarop Hulten verkeersluw gemaakt wordt zal de inrichting van de openbare ruimte anders zijn:
* Om het verkeer af te remmen zijn maatregelen zoals drempels en wegversmallingen noodzakelijk. Maar ook worden maatregelen onderzocht zoals de aanleg van een fietsstraat waar nu de N282 ligt en om de Oude Baan eenrichtingsverkeer te maken. Doel van deze maatregelen is het afremmen van gemotoriseerd verkeer en tegelijkertijd langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) meer plek te geven in het dorp.

* Met een verkeersknip is de doorgaande routing voor autoverkeer opgeheven waardoor er nauwelijks verkeer remmende maatregelen noodzakelijk zijn. Het accent ligt hier dan ook veel meer op het maken van een nieuwe groene dorpsstraat ter plaatse van de N282 waarbij de auto en fiets de rijbaan delen. Eigenlijk net zoals dat nu het geval is in de andere straten in Hulten, maar dan mogelijk wel met losliggende voetpaden.

Inrichtingsmaatregelen per deelgebied:
* Deel van de Burgemeester Letschertweg tot Hulteneindsestraat: verkeersluw inrichten; zorg dat het veilig is voor fietsers en dat de oversteek naar Tilburg goed en veilig is. Omdat deze route een hoofdfietsroute is, dient de route ook als zodanig herkenbaar te zijn. Er is over dit onderdeel nog niet heel uitvoerig gesproken met de werkgroepen.

* Deel Oude Baan (buitengebied; van Hulteneindsestraat tot de knik bij Oude Baan 2): wat er met dit deel gebeurt, is afhankelijk van of er wel of geen verkeersknip komt. De meest geschikte locatie van de verkeersknip is ergens op de Oude Baan of op de Hulteneindsestraat. Als er geen knip komt dan zullen er verkeer remmende maatregelen (denk aan drempels en obstakels) aangebracht worden.

* Deel Oude Baan (in de kern): wat er met dit deel gebeurt, is afhankelijk van de keuze voor de verkeersmaatregelen. Als er een knip komt in de Oude Baan of de Hulteneindsestraat, kan de Oude Baan in de kern zo blijven. Als er geen knip komt, moeten er verkeer remmende maatregelen getroffen worden, zoals bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer (dan kun je alleen nog vanaf de Broekdijk richting het oosten rijden).

* Deel plein / centrum bij school, Chump en kerk: dit deel moet zo ingericht worden dat het parkeren beter opgelost wordt en er een mooie openbare ruimte komt. Het idee is om het plein beter te verbinden met de N282 en de Oude Baan. De ideeën moeten uitgewerkt worden met onder meer de school, The Chump, de eigenaar van de kerk en de direct aanwonenden.

* Deel N282 (in de kern tussen van Eijk tot het Blok ter hoogte van Rijksweg 8). Dit deel kan straks veel smaller worden. Het idee is om hier een statige laan van te maken waarin wordt verwezen naar de geschiedenis (de weg is ooit door Napoleon aangelegd). Er is voldoende ruimte om ook voorzieningen aan te leggen zoals bankjes en een pleintje. Fietsers en automobilisten kunnen van dezelfde weg gebruik maken. Afhankelijk van de keuze voor de verkeersoplossingen moet dit verder uitgewerkt worden (in de variant met de knip komt er nog maar weinig verkeer op deze weg en is er meer ruimte voor voorzieningen en parkeren; in de variant met verkeersremmende maatregelen komt er meer verkeer en is er minder ruimte voor voorzieningen en parkeren).

* Deel Het Blok: dat is het deel van de Hulteneindsestraat tot Rijksweg 8. Dit deel wordt er helemaal uitgehaald en er worden bomen geplant. Het Blok (de naam van het bosgebied aan de N282) wordt hier uitgebreid. Hier komt mogelijk nog wel een fiets- en of wandelpad doorheen. Dit is een onderdeel van het project van de verbreding van de N282 van de provincie. De bomen die hier geplant worden zijn ook voor een deel bedoeld als compensatie voor de bomen die gekapt moeten worden voor de verbreding van de N282.

Planning.
De provincie werkt nu de planning voor de werkzaamheden voor de verbreding van de N282 uit. Wij sluiten daar op aan met de herinrichting van Hulten. Waar mogelijk kunnen we onderdelen al eerder uitvoeren maar dat weten we pas als we iets meer weten van de planning van de provincie.
We werken nu toe naar een plan waar zoveel mogelijk betrokkenen achter staan. We nemen de tijd om een plan te maken met draagvlak, dat is belangrijker dan nu haast maken. Daarmee is nu nog niet precies te zeggen wanneer de plannen worden vastgesteld en worden uitgevoerd. De bedoeling is wel om in de eerste helft 2021 de plannen op hoofdlijnen (Inrichtingsvisie) vast te stellen.

Tot slot.
Een heleboel informatie, nog zonder plaatjes en mondelinge toelichting. Wat vooral belangrijk is voor nu is dat we nog volop aan het werk zijn en de voorstellen nog bespreken met alle betrokkenen. Er worden geen besluiten genomen door een kleine groep bewoners. Het gemeentebestuur neemt uiteindelijk de besluiten en betrekt daarin alle informatie die we bij u ophalen.

Er wordt gewerkt aan een verbetering van de website van de belangenvereniging Hulten. We zullen onze informatie ook zoveel mogelijk op deze website te plaatsen. Dus kijk regelmatig even op www.belangenvereniginghulten.nl.

Hopelijk zien we elkaar in januari in The Chump om verder te praten over de toekomstige inrichting van Hulten.

Met vriendelijke groet,

Phira Otten
Projectmanager gemeente Gilze en Rijen 26 november 2020