Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 4 februari 2020 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088 – 382 11 17.

Grondprijzen 2020 vastgesteld
Jaarlijks stelt het college de grondprijzen vast. Het gaat om de grondprijzen die de gemeente in 2020 vraagt voor de uitgifte van grond. De belangrijkste factoren in het bepalen van de grondprijzen zijn economische ontwikkelingen, marktanalyse en benchmarking. De gemeente publiceert de nieuwe grondprijzen op de gemeentelijke website.

Ongevraagd advies Cliëntenraad Participatiewet
De Cliëntenraad Participatiewet stelt dat de achterafbetaling van de bijstandsuitkeringen problemen geeft met vaste lasten die mensen die maand moeten betalen. De oplossing is volgens de Cliëntenraad om de uitkeringen voortaan op het einde van de betreffende maand te betalen. Het college wenst het betaalmoment vooralsnog niet te wijzigen. Het college onderkent dat cliënten mogelijk in problemen zouden kunnen komen. Daarom vraagt het college aandacht voor mensen die een uitkering aanvragen en deze voor het eerst ontvangen en wacht het nieuw landelijke beleid af.

Bezwaarschriften tegen raadsbesluit voortgang spoorzone op 30 september 2019
Na het raadsbesluit op 30 september 2019 over de voortgang van het programma Spoorzone hebben 23 bewoners een bezwaarschrift ingediend tegen dit raadsbesluit. Deze bezwaarschriften zijn door de commissie Bezwaarschriften beoordeeld. Deze adviescommissie adviseert de gemeenteraad om de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het college legt dit advies voor aan de gemeenteraad op 23 maart 2020.

Omzetten kasgeldlening naar langlopende geldleningen
Het college heeft besloten een lopende kasgeldlening om te zetten in twee langlopende geldleningen.