Het college heeft de perspectiefnota 2021 gepresenteerd. Dit is het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2020-2024 voor onze gemeente. Deze meerjarenbegroting wordt in het najaar van 2020 vast gesteld.

Door de wereldwijde Coronapandemie en de grote impact die dit heeft op onze samenleving, heeft deze perspectief nota een bijzonder karakter. Er zit nog veel onzekerheid in met betrekking tot wat de Corona crisis voor invloed zal hebben op de financiële positie van onze gemeente. Met ongekend ingrijpende maatregelen zijn we in heel Nederland en in onze vier dorpen de strijd met het virus aan gegaan. De gemeente treft daarbij extra maatregelen ter ondersteuning van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. “Maar ook wij kunnen elkaar helpen. Koop Lokaal en ondersteun elkaar waar nodig.” Aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij
Het is nog niet duidelijk hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt en hoelang de maatregelen nog van kracht blijven. Voor de komende maanden is een verdere verruiming van maatregelen aangekondigd, onder voorwaarde dat we met elkaar het virus in bedwang houden.

Naast de gevolgen van de Corona crisis heeft de gemeente nog een grote uitdaging. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen. We zien al enige tijd een toenemende vraag naar voorzieningen in de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gezien de verslechterende economische vooruitzichten is de verwachting dat meer inwoners een beroep gaan doen op inkomensvoorzieningen en participatie. De afgelopen 12 maanden heeft de gemeente al structureel zo’n € 1,7 miljoen extra opgenomen in haar begroting om deze voorzieningen te kunnen blijven betalen.

“Dit kan zo niet blijven doorgaan” legt VVD raadslid Hans van Nistelrooij uit. “Daarom steunen wij als VVD alle maatregelen en innovaties die nodig zijn om Jeugdzorg, WMO en Participatie betaalbaar te houden en de zorg te blijven verlenen die nodig is maar wel genoeg.”

Met het totale voorgestelde pakket aan maatregelen in deze perspectiefnota moet bezuinigd worden, onze reserve moet weer op peil gebracht worden maar een aantal projecten moet ook doorgaan” aldus VVD fractievoorzitter Hans Rutten. “Het lijkt erop dat we niet ontkomen aan een beperkte verhoging van de OZB en dat de leges kostendekkend moeten worden. Wel met als voorwaarde dat onze gemeente tot de 50 goedkoopste gemeenten van ons land blijft behoren”.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.