PvdA: twijfels bij voorgenomen verhuizing gemeente

De raden van de drie ABG gemeenten staan de komende week voor de zware taak om te besluiten over het voorstel voor centrale huisvesting van de ABG organisatie in het Audax-gebouw in Gilze. De verhuizing betekent dat het gemeentehuis in Rijen wordt gesloten. De PvdA steunt het voorstel maar wel onder voorwaarden. Het mag niet leiden tot hogere huisvestingkosten en het gemeentehuis in Rijen mag niet worden gesloopt.

Centrale huisvesting in Audax-gebouw
Al bij de start in 2016 van de ambtelijke samenwerking van de ABG gemeenten was de lange termijn huisvesting een punt van zorg. Nadat hiervoor in 2019 een quick scan is uitgevoerd, stelt het ABG bestuur nu voor de ambtelijke organisatie met ingang van 2021 te huisvesten in het kantoorpand van Audax in Gilze. Ook de bestuurlijke functies van Gilze en Rijen (B&W, bestuursondersteuning, griffie en gemeenteraad) moeten hier worden ondergebracht. In Rijen wordt een locatie gezocht voor publieksfuncties: publieksbalie en trouwzaal. In Gilze wordt in het Audax-gebouw een publieksbalie toegevoegd.

Twijfels bij de PvdA over de centrale huisvesting
De PvdA Gilze en Rijen steunt het streven naar centrale huisvesting van de ABG organisatie. Immers het heeft ontegenzeglijk voordelen. Onder andere een betere afstemming van de ambtelijke diensten, meer efficiency, het versterkt de samenwerking van de ABG gemeenten en de noodzakelijke en dure verbouw van het gemeentehuis in Rijen kan achterwege blijven. Toch bestaan er twijfels bij de voorgestelde oplossing. Met name betreft het de sterk in het oog vallende hogere bijdrage die Gilze en Rijen moet leveren aan de huisvesting. Deze zijn berekend op ruim 250.000 euro per jaar voor een periode tot en met 2026. Maar zeker ook de vraag of het Audax-gebouw voldoende ruimte biedt voor de huisvesting. En of het ‘nieuwe werken’ na de Coronacrisis niet resulteert in en veel geringere ruimtevraag omdat er meer digitaal zal worden gewerkt en vergaderd. En ook de on-line service voor de inwoners verder toeneemt. Twijfel heeft de PvdA ook over de bereikbaarheid van de Audax-locatie omdat station en ook buslijnen niet in de directe omgeving komen.

PvdA: met gesloten beurzen en behoud van het gemeentehuis in Rijen
Hoewel het ABG bestuur slechts weinig tijd beschikbaar stelde voor een gedegen analyse van haar voorstel, concludeert fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt: “wij verwachten dat de efficiencywinst van de nieuwe huisvesting een even grote besparing oplevert als de toename van de huisvestingskosten. Dit kan een taakstellende opdracht worden. Bovendien is voor de PvdA voorwaarde dat het pand van het gemeentehuis in Rijen niet wordt gesloopt. Maar ook dat het Raadhuisplein wordt hersteld in een groen en aantrekkelijk publieksplein”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl