In november 2020 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse opgaven, onzekere toekomst’ vastgesteld. Met de eerste tussentijdse rapportage doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2021 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste maanden van 2021. Naast de aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie blijft de gemeente investeren in de vier dorpen. Het uitstel van de herverdeling van het gemeentefonds werkt positief door in de tussentijdse rapportage. Onzekerheid blijft er over de gevolgen van die herverdeling van het gemeentefonds. De behandeling van deze rapportage en het debat in de gemeenteraad is voorzien op maandag 12 juli 2021.

Gevolgen coronapandemie
Begin 2021 startte Nederland met een vaccinatieprogramma. Dit zorgt er mede voor dat het aantal besmettingen afneemt en er op basis van een openingsplan stap voor stap weer meer mag en kan. Maar hiermee zijn voor veel mensen en organisaties de onzekerheden en zorgen niet voorbij. Zij rekenen daarbij ook op hun overheid. De gemeente trof daarom extra maatregelen ter ondersteuning van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook blijven het college en de ambtelijke organisatie in gesprek met hen om te kijken wat nodig is om met elkaar zo goed mogelijk door deze coronacrisis en de (mogelijk langdurige) nasleep hiervan te komen. Daarnaast is in het sociaal domein aandacht voor onze meest kwetsbare inwoners.

Forse opgaven: werk in uitvoering
Naast de aandacht voor corona, investeert de gemeente in de vier dorpen.
Zo bereidt de gemeente samen met en voor Hulten de grootschalige reconstructie voor. In Molenschot gaan we het hoofdveld van vv Molenschot renoveren. In Gilze bereidt de gemeente samen met inwoners een duurzame herinrichting van de Burgemeester Van Poppelstraat voor en is de reconstructie van het Bisschop De Vetplein gestart. En nu de nieuwbouw van openbare basisschool De Wildschut klaar is, kunnen we aan de slag met de reconstructie van De Heuvel. Daarnaast start deze zomer de renovatie van sporthal Achter de Tuintjes.
In Rijen werken we samen met Leystromen en bewoners aan de vernieuwing van de militaire wijk in Rijen Zuid. In het programma spoorzone worden belangrijke onderzoeken verricht en zetten we concrete stappen in de planvorming. Komende zomer wordt de Margriethal gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe sporthal. En de vernieuwing van de kunstgrasvelden van VV Rijen is gestart. Daarnaast stelt het college voor om in de Hof van Liedekerke en de Krekelhorst in Rijen maatregelen te nemen om de parkeerdruk te verlagen. Hiermee komen we tegemoet aan een veelgehoord knelpunt van bewoners van deze straten.

Herverdeling gemeentefonds
Vanaf 2022 zou ook het gemeentefonds opnieuw verdeeld over de gemeenten, zonder dat er meer geld komt. We hadden, als een van de weinige gemeenten in de regio, al een aanzienlijk nadeel vanuit de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt in begroting 2021 en ons weerstandsvermogen. De invoering van de herverdeling is voorlopig met een jaar vertraagd en het voorlopige herverdeeleffect is berekend Het nadeel blijkt daarmee minder groot dan waar we rekening mee hadden gehouden. Dit leidt tot een voordeel in de exploitatie en een voordeel in het weerstandsvermogen. Begin juni wordt er meer duidelijkheid gegeven over de daadwerkelijke herverdeling.