Gezamenlijke intentie om met convenant sneller (geluids)overlast te verminderen
“Komende maanden belangrijk voor gedragen luchthavenbesluit”

De overlegtafels tussen omwonenden, Defensie en de gemeente verlopen constructief. In de afgelopen maanden ontmoetten betrokken partijen elkaar tijdens diverse bijeenkomsten om inhoudelijk te overleggen. Doel is te komen tot een nieuw gedragen luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen. Onderwerpen als overlast, aantallen vliegbewegingen, geluid en omgevingskwaliteit staan op de agenda. Op inhoud lijken de belangen op een aantal punten nog ver uiteen te liggen. Door Defensie worden nieuwe maatregelen onderzocht, welke moeten leiden tot concrete resultaten om het verschil te verkleinen. Afspraken worden vastgelegd in een convenant, zodat niet gewacht hoeft te worden op een nieuw luchthavenbesluit om de geluidsoverlast te verminderen.

Procesbegeleider en onafhankelijk voorzitter van het overleg René Peerenboom: “Het is goed te constateren dat omwonenden, Defensie en de gemeente veel energie en tijd steken in de voorbereiding van de overlegtafels. De gedegen voorbereiding vanuit alle partijen zorgt ervoor dat de gesprekken scherp gevoerd kunnen worden op de inhoud en dat is goed. Ik zie een fundament van onderling vertrouwen ontstaan om te komen tot een gedragen luchthavenbesluit. Daarbij is de sfeer van de gesprekken positief. Over de onderwerpen en het proces is overeenstemming. Om er zeker van te zijn dat we over hetzelfde spreken, zoeken we steeds naar gezamenlijke definities, zoals wat is een vliegbeweging en hoe wordt overlast gemeten. De komende maanden zal duidelijk worden of alle inspanningen kunnen leiden tot inhoudelijke overeenstemming. Dit is een cruciale fase om te komen tot een gedragen luchthavenbesluit”.

Convenant
Omwonenden, Defensie en de gemeente hebben goede afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Een belangrijke beslissing en afspraak is te komen tot een convenant als constructie om inhoudelijke afspraken te bestendigen. Dit betreft een convenant tussen Defensie en de gemeente Gilze en Rijen, waarbij de omwonenden nauw betrokken worden. De kern van het convenant beschrijft de afspraken om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, met oog voor de functie van de vliegbasis en opdrachten van Defensie. Het convenant moet hiermee een onderlegger worden voor het nieuwe gedragen Luchthavenbesluit en zal zorgen voor een blijvende interactie tussen Defensie, omwonenden en de gemeente. Maandelijks of zoveel vaker als nodig vindt overleg plaats in een klankbordgroep met Defensie, omwonenden en de gemeente.

René Peerenboom: “Het is een unieke constructie bij luchthavenbesluiten in Nederland om eerst samen te werken aan een convenant met gerichte inhoudelijke afspraken. In die zin is het ook een experiment. Kijk ik naar de constructieve gesprekken tot nu toe dan heb ik er veel vertrouwen in dat dit een instrument is dat de belangen van alle partijen het beste gaat dienen. En daarmee vergroten we samen de kans op een gedragen luchthavenbesluit. Het is de gezamenlijke intentie om in de komende maanden hard te werken om zo rond het einde van 2022 tot ondertekening van het convenant over te kunnen gaan. Groot voordeel is dat Defensie dan al gaat handelen naar het convenant, zodat overlastbeperkende maatregelen eerder worden ingevoerd. Voordat de procedure van een nieuwe luchthavenbesluit geheel afgerond is, zijn we jaren verder. Hiermee behalen we behoorlijke tijdswinst. En dat is goed voor alle omwonenden.”

Voortgangsrapportage
De voortgang wordt gerapporteerd door procesbegeleider René Peerenboom en besproken binnen de COVM vergaderingen. De eerstvolgende COVM vergadering en terugkoppeling vindt plaats op 8juni a.s.. U kunt de stukken van COVM vliegbasis Gilze-Rijen en de voortgangsrapportage inzien via de link https://www.gilzerijen.nl/covm/