Foto: Defensie

Op woensdagmiddag 16 mei organiseert Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) samen met het Defensie Helikopter Commando (DHC) van de Koninklijke Luchtmacht, Gemeente Gilze en Rijen, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een grootschalige oefening. Tijdens deze oefening wordt een fictieve ramp ‘nagespeeld’. De oefening start met een operationeel deel waarbij daadwerkelijk hulpverleners worden ingezet. Na dit operationeel deel zet deze oefening zich voort ‘op papier’. Een extern bureau toetst of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding.

Zichtbare effecten
Tijdens het operationele deel van de oefening is een grote groep hulpverleners in en om vliegbasis Gilze-Rijen actief. Ook hulpverleningsvoertuigen rijden af en aan. Daarnaast zijn er diverse effecten zichtbaar zoals neprook (niet giftig) en lampen die vuur nabootsen. Over het scenario van deze oefening kunnen we in aanloop helaas niets zeggen, zodat alle deelnemers zonder voorkennis realistisch kunnen oefenen.

Oefendoelen
De belangrijkste oefendoelen zijn: de samenwerking tussen de verschillende teams, informatiemanagement (informatie uitwisseling en afstemming) en crisiscommunicatie. Een onafhankelijk bureau verzorgt de waarneming en stelt een evaluatierapport op. De leerpunten uit deze evaluatie vormen input voor de doorontwikkeling van de rampenbestrijding in onze regio.

Gezamenlijk oefenen
De basishulpverlening bij rampen en crises wordt gevormd door brandweer, politie, gemeenten, geneeskundige zorg en de meldkamer. Tijdens grote incidenten is het zaak dat hulpverleners en betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en adequaat samenwerken. Door gezamenlijk te oefenen weten de hulpverleners en andere betrokken partijen in de praktijk wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat ze nodig hebben om de ramp snel en effectief tot een goed einde te brengen.

Achtergrond en aanleiding
De veiligheidsregio heeft de plicht om, samen met de dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, oefeningen te organiseren, ook bij de twee vliegbases in onze regio. Onder andere om de rampenbestrijdingsplannen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te toetsen. Conform het opleidings- en oefenbeleidsplan van VRMWB vindt jaarlijks een aantal oefeningen plaats met externe bedrijven en organisaties. VRMWB faciliteert, regisseert en coördineert het multidisciplinaire oefenen en samenwerken tijdens rampen en crises voor de 26 gemeenten in de regio Midden- en WestBrabant.