Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W belicht’ informeren wij u over alle openbare besluiten van 27 augustus 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117.

Vaststelling bestemmingsplan Schaapsdijk 2 in Gilze

Om de bouw van een nieuwe woning op Schaapsdijk 2 in Gilze mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning kwamen geen zienswijzen binnen. Het college adviseert de raad om het bestemmingsplan vast te stellen. Het college is bevoegd om de omgevingsvergunning voor bouwen te verlenen.

Voorbereidingskrediet voor kwaliteitsgroen locatie ‘Gilze Vogelvlucht –Ridderstraat’

Er is een burgerinitiatief voor het aanleggen van kwaliteitsgroen in de Ridderstraat – Vogelvlucht in Gilze. Er is een schetsplan, een beplantingsplan en een kostenraming gemaakt. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Er moet ook een onderzoek komen naar niet gesprongen explosieven in de bodem. Het college stelt hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar.

Stand van zaken ledverlichting sportpark Vijf Eiken

Het college informeert de commissie Ruimte over het vervangen van de veldverlichting op sportpark Vijf Eiken door ledverlichting.

Herinrichting Raadhuisplein

Het college informeert de commissie Ruimte over de herinrichting van het Raadhuisplein in Rijen.

Verhuur MFA Rijen aan de sportverenigingen BUDO en RHV

De beheerstichting MFA Rijen (Sportparkweg 21) droeg het beheer en exploitatie over aan de gemeente. De gemeente voerde diverse gesprekken met de sportverenigingen Rijense Handbalvereniging en BUDO. In die gesprekken zijn de wensen en vijf varianten voor gebruik van de MFA besproken. Dit leidde tot een keuze door de gemeente voor een variant. Dit betekent dat RHV twee kleedkamers en een uitgiftepunt krijgt bij gebruik van de buitenvelden. Het andere deel van het gebouw verhuurt de gemeente aan BUDO. Het college legt het voorstel voor aan de gemeenteraad.

Herontwikkeling locatie Tropical-Margriethal in Rijen

Het college informeert de commissie Ruimte over de stand van zaken over de herontwikkeling van locatie Tropical-Margriethal.

Aanpak personen met verward gedrag

Het college informeert de commissie Middelen en de commissie Samenleving over de stand van zaken in de aanpak van personen met verward gedrag. De ontwikkelingen gaan over de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein en versterking van de sociale basisinfrastructuur.

Wijziging statuten i.v.m. fusie tot samenwerkingsschool in Udenhout

Stichting Tangent wil haar statuten wijzigen omdat er veranderingen zijn in de organisatie. En ook omdat het besturen van peuterspeelzalen stopt. Tangent in Udenhout bereidt een fusie voor van twee scholen, waaronder een openbare school, die een nieuwe samenwerkingsschool vormen. Tangent is in Gilze het bestuur van openbare basisschool De Wildschut. Daarom moet het college voor het openbaar onderwijs instemmen met deze statutenwijziging. Het college stemt in. De wijzigingen in de statuten hebben geen gevolgen voor De Wildschut.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd over 2018

Het college liet half 2019 een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. Dit deed zij in samenwerking met de andere gemeenten binnen de regio Hart van Brabant. Dit onderzoek geeft inzicht in de (kwaliteit en effecten van) jeugdhulp onder cliënten binnen de gemeente. Het college deelt dit onderzoek met de commissie Samenleving.

Vaststellen Perspectiefnota 2020

Het college stelt de Perspectiefnota 2020 vast inclusief de eerste tussenrapportage 2019. Het college nodigt raads- en commissieleden uit voor een informatieavond op 2 september 2019 voor het stellen van technische vragen bij de Perspectiefnota 2020.

Memo strategische communicatie

In 2018 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor het verbeteren van de strategische communicatie vanuit de gemeente. In een memo aan de commissie Middelen deelt het college de activiteiten die zijn gedaan.

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020

De VNG bereikte met de vakbonden een principe akkoord over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De VNG vraagt de gemeenten om een reactie op het akkoord. Het college stemt in met het principeakkoord.

Aanvraag uitbreiding uitvoeringskrediet nieuwbouw OBS De Wildschut in Gilze

Het college vraagt de raad om een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het gaat om een krediet voor de nieuwbouw van Openbare Basisschool De Wildschut in Gilze.

Memo resultaat voortgang pilot Galder, dienstverlening op locatie

Het college informeert de commissie Middelen in een memo over het resultaat van de pilot Galder, dienstverlening op locatie. De pilot Galder krijgt in afgeslankte vorm een structureel karakter. De ABG-organisatie denkt na of dit ook gebruikt kan worden op andere locaties.

Raadsvoorstellen Spoorzone

Het college biedt de gemeenteraad twee raadsvoorstellen aan over de ontwikkeling van de spoorzone in Rijen. Deze zijn voor de raadsvergadering op 30 september 2019. Het ene voorstel gaat over de verkeersvisie zoals deze nu is voor de kern Rijen. Het andere voorstel gaat over de tunnel in het centrum van Rijen.

Instellen 30 km/u zone Rijen-Noordwest

Het college informeert de commissie Ruimte over de voortgang van het project instellen 30 km/u zone Rijen-Noordwest.