Grote behoefte in Gilze en Rijen aan ‘bereikbare’ woningen

Bij de behandeling in de raad van de gemeentelijke woonvisie 2020 heeft de PvdA Gilze en Rijen afgelopen week een lans gebroken voor nieuwbouw van woningen voor middeninkomens, grofweg €40.000 tot €60.000 per jaar. Vooral in de huurklasse boven €738 (2020) vallen woningzoekenden veelal buiten de boot. En datzelfde geldt voor kopers omdat het (midden)inkomen ontoereikend is voor de vereiste hypotheek.

Grote achterstand aan woningbouw versneld inhalen
In de dorpskernen van Rijen, Gilze, Hulten en Molenschot is de afgelopen jaren een achterstand ontstaan in de nieuwbouw van woningen. Hiervoor zijn diverse oorzaken, zoals het niet tijdig beschikbaar zijn van geschikte bouwlocaties. In de gemeentelijke woonvisie 2020 is de ambitie opgenomen om de komende jaren jaarlijks 125 – 150 nieuwbouwwoningen te realiseren. De PvdA is blij met dit voornemen maar heeft in de raad hierbij wel enkele kanttekeningen geplaatst.

Bouw vooral bereikbare woningen
De PvdA heeft in de raad benadrukt dat er in Gilze en Rijen grote behoefte bestaat aan betaalbare tevens bereikbare nieuwbouwwoningen, zowel huur- als koopwoningen. Met name de door het vorige kabinet Rutte doorgevoerde maatregelen hebben grote gevolgen voor huurwoningen in de prijsklasse 738 – 1000 euro. Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt zegt hierover: “Er is sprake van een enorme woningnood. Woningcorporaties zoals Leystromen mogen alleen nog woningen bouwen tot de sociale huurgrens van €738 per maand. Maar hiervoor kom je niet in aanmerking als je bruto-inkomen (2020) hoger is dan €35.000 (1-persoons) of €42.000 (meer persoons). Het gevolg is dat veelal jongeren en starters (tweeverdieners) en ouderen het nakijken hebben en hierdoor het aantal woningzoekenden fors stijgt. De wachttijd voor huurwoningen in de gemeente bedraagt nu al ruim 65 maanden. Bovendien stokt hierdoor de doorstroming vanuit de sociale huurwoningen. Er is een flinke inhaalslag nodig”.

Ga als gemeente desnoods zelf bouwen
Om de opgelopen achterstand in te halen pleit de PvdA ervoor dat de gemeente desnoods zelf woningen gaat bouwen. “De gemeente heeft bouwgronden in eigendom en kan hierop woningen bouwen voor zowel starters als middeninkomens. Na realisatie kunnen deze woningen worden verhuurd door de gemeente of door de woningcorporatie. Of de gemeente kan ze verkopen in de betaalbare koopklasse. De gemeente heeft immers de mogelijkheid om garanties te geven waardoor de risico’s voor commerciële partijen aanvaardbaar zijn. Er is grote behoefte aan een dergelijke publiek-private samenwerking”, aldus Peter von Meijenfeldt. Dit pleidooi van de PvdA vond –vooralsnog- geen gehoor bij het college en de overige partijen in de raad. De PvdA zal de noodzaak echter blijven benadrukken.
“Het kan toch niet zo zijn dat bijvoorbeeld in een bouwproject zoals het Centrumplan in Gilze alleen dure koopappartementen worden gerealiseerd en geen betaalbare huur- en koopwoningen voor middeninkomens. Dat zou in strijd zijn met deze nieuwe woonvisie”, aldus de PvdA fractievoorzitter.