Lager tarief voor eenpersoonshuishoudens

Bij de behandeling in de gemeenteraad van de begroting voor 2021 heeft de PvdA Gilze en Rijen gepleit om een tariefdifferentiatie te maken in het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. De PvdA-fractie vindt dat eenpersoonshuishoudens onevenredig veel betalen voor het vaste tarief. Een amendement van de PvdA om een lager tarief voor eenpersoonshuishoudens mogelijk te maken haalde geen meerderheid. De coalitiepartijen wezen het van de hand.

Eenpersoonshuishoudens onevenredig zwaar belast
Bij de begrotingsbehandeling op 12 november jl. wees PvdA-fractievoorzitter Mariëlle Doremalen op het onevenredig hoge vaste tarief dat éénpersoonshuishoudens in onze gemeente moeten betalen. Mariëlle Doremalen hierover: ‘In 2020 is het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing ongeveer verdubbeld. Verhoudingsgewijs treft dit met name éénpersoonshuishoudens extra zwaar. In de regel zullen zij minder afval aanbieden dan meerpersoonshuishoudens en dus bovenop het vaste tarief niet veel variabele kosten hebben. Voor veel alleenstaanden, maar met name voor alleenstaande ouderen met een klein pensioen pakt dat onrechtvaardig uit’.
Om een rechtvaardiger tarief te krijgen, bepleitte de PvdA een verlaging van dit vaste tarief voor éénpersoonshuishoudens van € 145,08 naar € 134,92 vanaf 1 januari 2021.

Schrap dure parttime ondersteuning
Om de mindere opbrengst bij een tariefdifferentiatie financieel op te vangen stelde de PvdA voor een in onze ogen volstrekt onnodige tijdelijke ambtelijke personeelsuitbreiding te schrappen. Het betreft een bedrag van totaal € 90.000,- voor de komende 2 jaar. Volgens het college is dit bedrag nodig om met een extra medewerker onder meer de kwaliteit van voorstellen van het college te verbeteren. Volstrekt onnodig en overbodig vindt de PvdA, omdat de huidige ABG-organisatie al over voldoende formatie beschikt. Wethouder Zwarts ontraadde namens het college het PvdA amendement om dit bedrag te laten vervallen. Ook zijn er naar haar mening hiervoor administratieve belemmeringen.
De PvdA zal hier op terugkomen bij de begrotingsvoorbereiding van 2022 en opnieuw aan de orde stellen.
De PvdA is bezorgd over de steeds stijgende tarieven voor de afvalstoffen. Zo stijgt het tarief voor het aanbieden van ½ m3 restafval op de milieustraat van € 12,50 in 2019 naar € 18,70 in 2021 een stijging van nagenoeg 50%.

Wijzigingsvoorstellen oppositie
De begrotingsbehandeling leidde niet tot aanpassingen van de voorstellen van het college voor 2021. Alle amendementen vanuit de oppositie vonden geen bijval bij de coalitiepartijen Kern’75, CDA, VVD en Gemeentebelang. Het betekent onder meer dat de OZB-belasting volgend jaar wordt verhoogd met 5% (vorig jaar zelfs met 18%!). Volgens Kern’75 en de VVD is dit ook nodig om de centrumplannen in Gilze en Rijen te ontwikkelen. Dit terwijl beide partijen recent een voorstel van de PvdA, D66 en Groen Gilze en Rijen verwierpen om de financiële opbrengst van het centrumplan Gilze opnieuw te beoordelen. Met deze afwijzing wordt volgens de PvdA de projectontwikkelaar onevenredig bevoordeeld en loopt het miljoenenverlies van dit project onnodig ver op. Hierdoor betalen onze inwoners het gelag!

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl