Ook in 2022 is er ruimte om te investeren in voorzieningen in de gemeente Gilze en Rijen. In de komende jaren staat de gemeente voor een aantal grote opgaven. Twee grote opgaven zijn de woningbouwopgave en het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor de grote opgaven is ook veel geld nodig. Een groot deel van onze inkomsten komt van de landelijke overheid. Vanaf 2023 krijgt de gemeente fors minder geld van het Rijk. Daar houdt deze begroting al rekening mee en daarom legt het college ook geld opzij voor de toekomst. De onroerende zaakbelasting volgt in 2022 de inflatie, de rioolheffing blijft gelijk en de afvalstoffenheffing gaat omlaag.

Reëel begroten
Wethouder David Vermorken (financiën) over de begroting: “We zijn en blijven een gemeente met een hoog voorzieningenniveau. Dit wordt ook zeer gewaardeerd door onze inwoners, zo blijkt uit de burgerpeiling. Voor onze inwoners willen we de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden. Ons financieel beleid is reëel begroten. Wij blijven steeds oog houden voor het evenwicht tussen een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en een gezonde financiële basis voor de toekomst.”

Minder inkomsten vanaf 2023
Vanaf 2023 vindt een herverdeling van het gemeentefonds plaats. Op basis van de herrekening van augustus 2021 krijgt onze gemeente vanaf 2023 ruim 1,7 miljoen euro minder uitgekeerd. “Daar houden we in deze begroting al rekening mee. Het betekent ook dat, als er niets verandert, het in stand houden van ons hoge voorzieningenniveau onder druk komt te staan. Daarom doen we samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant een beroep op het nieuwe, nog te formeren kabinet om nog eens goed naar de herverdeling van het gemeentefonds te kijken.” aldus wethouder Vermorken.

Nieuwe investeringen
In deze begroting neemt het college ook geld op voor de aanbesteding onderhoud openbaar groen, de voorbereiding op de doorkomst van La Vuelta in augustus 2022, inzet van buurtsportcoaches voor clubkadercoaching.

De behandeling van deze meerjarenbegroting en het debat in de gemeenteraad is voorzien op donderdag 11 november 2021.

De begroting in een oogopslag
Bekijk de Begroting in één oogopslag in de bijlage om te zien hoe de gemeente Gilze en Rijen aan haar geld komt en waaraan we dat komende jaar uitgeven.

Kijk voor de volledige begroting en het raadsvoorstel aan de gemeenteraad op;
https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/vergadering/796759/Begrotingsvergadering%2011-11-2021