Het college heeft de jaarstukken 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Gilze en Rijen sluit het jaar 2021 financieel af met positief saldo van € 2.430.000. Hiermee bleef de gemeente niet alleen binnen de gestelde begroting, veel voorgenomen ambities uit de begroting 2021 zijn ook
gerealiseerd. In de raadsvergadering van 13 juni 2022 liggen de jaarstukken 2021 ter vaststelling voor in de gemeenteraad.

Meevallers
Een aantal meevallers zorgt voor het positieve resultaat. Zo had de gemeente meer inkomsten uit leges voor aangevraagde omgevingsvergunningen, ontvingen we een hogere uitkering dan verwacht uit het gemeentefonds en vielen de uitgaven voor jeugdzorg lager uit dan begroot. Daarnaast is van het positief resultaat € 969.500 afkomstig van budgetten voor activiteiten die eind 2021 nog niet zijn afgerond. Om deze activiteiten af te ronden, stelt het college de gemeenteraad voor om deze budgetten over te hevelen naar 2022.

Reserveren
Zeker nu de toekomst onzeker blijft, onder andere door de oorlog in de Oekraïne, de hoge inflatie en de situatie op de arbeidsmarkt, is het belangrijk om de reserves te voeden. Het college stelt de gemeenteraad voor om het resterende positieve resultaat van 2021 van € 1.461.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Bijzonder karakter
Door de gemeenteraadsverkiezingen hebben de jaarstukken een bijzonder karakter. De stukken zijn opgesteld door het oude college en worden behandeld door de nieuwe gemeenteraad in de vergadering van maandag 13 juni 2022. In aanloop hiernaar toe, worden de raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld technische vragen te stellen over de jaarstukken 2021.