Het Rijk, de provincie en de gemeente kunnen verder met de plannen om de stationsomgeving in Rijen te vernieuwen. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen maandagavond bij meerderheid besloten. We willen het gebied rondom het station zo ontwikkelen dat het er goed en veilig wonen, werken en reizen is. Het gaat om een totaalaanpak van het stationsgebied:

• Nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor
• Vervangen van een overweg en een overpad naar het perron door een onderdoorgang
• Nieuwe toegangen tot het station
• Een fietsenstalling aan beide kanten van het spoor
• De aansluiting van de snelfietsroute Tilburg-Breda op het station
• Geluidschermen
• De aansluiting van de Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat

Spooronderdoorgang: veilig voor iedereen
De onderdoorgang vervangt de overweg aan de Julianastraat en het overpad naar het perron. Dat zorgt voor een ongehinderde en veilige verbinding tussen Rijen Noord en Rijen Zuid. Veiligheid voor iedereen bij het passeren van het spoor is een belangrijk doel van het project. Omdat de onderdoorgang alleen voor langzaam verkeer is wordt deze smaller en minder diep. Dit is een oplossing die beter past bij de beschikbare ruimte in de stationsomgeving en die ook geld bespaart.

Wat gaat er gebeuren?
In de komende periode kunt u het volgende verwachten:
Om de plannen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Er is eerder al een nieuw bestemmingplan gemaakt. De gemeenteraad heeft in maart 2022 besloten om dit bestemmingsplan nog niet vast te stellen. We bekijken nu of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Ook worden alle zienswijzen op het bestemmingsplan opnieuw bekeken. Dit kan leiden tot een andere reactie hierop. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt hierover informatie van de gemeente. Daarna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.
Een ontwerpteam gaat aan de slag met het ontwerp van de nieuwe stationsomgeving. Omwonenden en betrokkenen krijgen de mogelijkheid om hierin mee te denken.
Het Rijk, de provincie en de gemeente leggen alle samenwerkingsafspraken vast in een nieuwe bestuursovereenkomst. Daarin staan duidelijke afspraken over wat iedereen bijdraagt aan de nieuwe stationsomgeving in Rijen.
De toekomstige brandweerroutes naar Rijen Zuid worden uitgewerkt met onze vrijwillige brandweer, de veiligheidsregio en de brandweer van Defensie. Er zullen op sommige plekken doorsteken gemaakt worden voor de brandweer, zodat deze snel ter plaatse is. Hierbij betrekken we ook de omgeving zoals belangenvereniging Grote Spie en de bewonerswerkgroep Rijen Zuid.

Vervolg
De gemeente gaat aan de slag met de afronding van het bestemmingsplan, zodat de gemeenteraad deze kan vaststellen. Het ontwerpteam gaat aan de slag met de verdere invulling van het ontwerp. Dat doen zij samen met de omgeving. Het is de bedoeling dat het Rijk, de provincie en de gemeente het uitgewerkte ontwerp nog dit jaar vaststellen. Daarna volgt de aanbesteding. Met de gunningsprocedure wordt daarna keuze voor de aannemer gemaakt.

Via de link Gilze en Rijen Raadsinformatie kunt u de raadsvergadering van 3 april terugkijken plus de bijbehorende documenten lezen.

Nieuwsflits spoorzone Rijen