Het college heeft de perspectiefnota 2024 ‘Samen uniek, met oog voor iedereen’ gepresenteerd, een belangrijke stap in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2024-2027. In de perspectiefnota legt het college de focus op groen, voorzieningen op orde houden en ondersteunen van inwoners die het moeilijk hebben. Daarbij ziet het ruimte voor enkele nieuwe investeringen. Toekomstige onzekerheden, zoals loon- en prijsstijgingen en onzekerheid over de uitkering van het Rijk, vragen om behoedzaamheid.

Klik op deze link voor de Perspectiefnota Gilze en Rijen 2024

Werk in uitvoering
Er zijn veel plannen in voorbereiding of in uitvoering. Zo investeren we bijvoorbeeld in de stationsomgeving in Rijen, nieuwe sporthallen in Rijen en in Gilze en een campagne om inwoners uit te dagen om gezonder te leven en te bewegen. In de perspectiefnota is geld opgenomen voor groenvoorzieningen en een integraal plan voor wegen en straten. We vervangen versneld de straatverlichting voor duurzame ledverlichting. Er is meer aandacht voor het ondersteunen van inwoners die het moeilijk hebben en het stimuleren van hun zelfredzaamheid. De gemeente wil ook nauw samenwerken met de inwoners bij de ontwikkeling van de gemeente, zoals bij het opstellen van de toekomstvisie en het faciliteren van bewonersinitiatieven in de openbare ruimte.

Grote maatschappelijke opgaven
Met het oog op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals stikstofproblematiek, klimaatverandering, verduurzaming, vluchtelingenopvang en de ontwikkeling van de Stedelijke Regio Breda-Tilburg, is behoefte aan een opgavegerichte programmatische aanpak en strategische capaciteit. Hiervoor zijn financiële middelen opgenomen in de perspectiefnota.

Financieel perspectief
Het financiële perspectief van de gemeente heeft een gezonde basis, maar er is weinig ruimte voor extra investeringen. Het toekomstperspectief kent een aantal onzekerheden. Ook als gemeente zien we het effect van loon- en prijs- en rentestijgingen terug in ons financieel perspectief. We zijn op meerdere fronten duurder uit dan eerder voorzien. Daarbij komt dat we in onzekerheid blijven over de hoogte van de uitkering van het Rijk. Verandert er niets, dan leveren we hierop ongeveer 3 miljoen euro in vanaf 2026. Samen met VNG en andere gemeenten in Nederland blijven we de Rijksoverheid met klem oproepen hierop terug te komen.

Afvalinzameling en riolering
We zijn een onderzoek gestart naar de continuïteit van onze afvalinzameling. Houden we dat in eigen huis of gaan we dat anders organiseren? En wat betekent dit voor de betaalbaarheid van de afvalinzameling? Als alle onderzoeken zijn afgerond, gaat het college met een voorstel naar de gemeenteraad.
Daarnaast merken we dat het weer verandert. We hebben vaker te maken met hittestress en hevige regenbouwen. Dat stelt andere eisen aan ons rioolstelsel. Daarom bereidt het college een masterplan afkoppelen voor, dat we na de zomer aan de gemeenteraad voorleggen.

Gilze en Rijen is een gemeente met een hoog voorzieningenniveau. Dankzij de bestaande investeringen en de nieuwe investeringen, zoals benoemd in deze perspectiefnota behouden en versterken we dat. Op maandag 10 juli 2023 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2024.