De VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen, ook voor de beste optie voor de nieuwe sporthal in Gilze.

Oplopende kosten en vertraging
Op 5 oktober werden we via een Raadsinformatieavond geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de nieuwe sporthal in Gilze. Aanvullend kregen we vorige week antwoorden op de gestelde vragen.
Samengevat komt het erop neer dat volgens de laatste ramingen de kosten voor de nieuwe sporthal worden verhoogd met € 2,5 miljoen tot een totaalbedrag van maar liefst
€ 12.500.050. Voor de verhoging van € 2,5 miljoen moet nog dekking worden gevonden.
VVD fractievoorzitter Hans van Nistelrooij hierover: “Het kan niet zo zijn dat deze extra kosten leiden tot verhoging van lasten van onze inwoners”.
Ook is gebleken dat de bouw van de nieuwe sporthal verder wordt vertraagd doordat er een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Deze vertraging kan oplopen tot max. 26 weken.
VVD fractielid Bart van Enschot: “Als we bovenstaande in ogenschouw nemen dan kunnen wij enkel concluderen dat het nu het moment is om de locatie van de nieuwe sporthal te heroverwegen”.

Inwoners kiezen voor alternatief
De VVD is van mening dat sportpark Verhoven de allerbeste locatie voor de nieuwe sporthal. Dan krijgen we een mooie concentratie van sportaccommodaties met ruime parkeergelegenheid. De huidige locatie komt dan beschikbaar voor woningbouw, een ideale plek dicht bij het centrum voor o.a. seniorenwoningen. Gebruik van deze locatie voor woningbouw levert de nodige financiële voordelen op, en deze locatie gebruiken voor woningbouw past uitstekend binnen de woonvisie waarbij we als gemeente pleiten voor inbreiding.
Waarom zouden we de financiële en planologische voordelen niet benutten?
Bart van Enschot vervolgt: “de belangrijkste reden voor de VVD om te pleiten voor de nieuwe locatie is wel het gegeven dat het merendeel van de inwoners van onze gemeente aangeeft een duidelijke voorkeur heeft voor de locatie Verhoven. Daar mogen wij maar ook het college niet aan voorbij gaan”.

Doe ook mee met ons!
Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via https://gilzerijen.vvd.nl Facebook en Instagram.